0
Thursday 25 May 2023 - 11:39

RÜŞDÜNÜ TAMAMLAMAYAN PAKİSTAN

Story Code : 1060041
RÜŞDÜNÜ TAMAMLAMAYAN PAKİSTAN
   Bismihi Teâlâ
                                                                     Ahmed MUHTÂR
       Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz, rüşd/irşad olma yolu, Allah’a ulaştıran yol, dalâletten/sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu inkâr eder ve  Allah’a iman ederse, o, sağlam bir kulpa tutunmuştur; onun kopması yoktur. Allah, Semî’dir/işitendir, Alîm’dir/bilendir.(Bakara 2: 256)
        Yemin olsun, önceden İbrahim’e rüşdünü verdik ve biz onu bilenlerdik.(Enbiyâ 21: 51)
        İran İslâm Cumhuriyeti dışında, halkı Müslüman olan coğrafyanın halkları, henüz rüşdünü ispatlamamış  olan halklardır. Bu coğrafyanın her bir ülkesi/devleti yapay devletlerdir. Mazisi yüz seneyi geçmeyen bu devletcikler, Batı emperyalizminin eliyle sınırları çizilmiş olan bağımlı devletlerdir. Bu nedenle coğrafyanın  ülkeleri, ya askeri darbelerin ya da despot kralların ülkeleridir. Bu devletlerden birisi de Pakistan’dır.
        Sözde, Pakistan istiklaline kavuştuğu günden beri; ya devlet halkıyla, ya da halklar birbiriyle kavga halindedirler.
        Pakistan siyasi, sosyal ve kültürel olarak ABD yani Batı emperyalizminin velayeti altındadır. Yaşadıkları İslâm, Allah ve Nebi Ahmed’in (s.a.a.) arzuladığı İslâm değil; bid’atlerin istilasına uğramış bir İslâm’dır. Rejim olarak kabul ettikleri demokrasi de, rüşdünü ispatlamış bir demokrasi değildir.
        Pakistan toplumu, birbirine zıt üç çürük sütun üzerine bina edilmiştir: Siyasî, sosyal ve kültürel olarak Batıya bağımlı olanlar,
        Vehhabi kültürüyle yetişen vurucu kırıcı zihniyet ve Ehl-i Beyt Mektebinin azınlık toplumu.
        Bu zıtların birlikte yaşamaları, birbirleriyle kaynaşmaları, kardeşçe küfre ve Batı emperyalizmine karşı birlik oluşturacak rüşde ermemişlerdir. Bu nedenle, ülkede kargaşanın bitmeyeceği aşikârdır. Zira Pakistan toplumunu kucaklayacak ve birlikte yaşamayı sürdürecek ne etkin bir lider, ne de hoşgörülü ve sabırla toplumu yapılandıracak bir kültür vardır. Bu nedenle, problemi çözüm yerine, çözümsüz bir toplum yumağı olarak varlığını devam edecektir! Çünkü takip ettikleri ataların kültürü, adet-ananeleri, imanları, İran İslâm İnkılabının kıyamının dinamiklerini görmeye engeldir!
         Zihinleri ipotek edilmiş mazlumların gaflet uykusundan uyanıp basiretle bakacak, aklını kullanacak, iç ve dış zalimlere karşı kıyam edecek direnişçiler nerede?
                                                         Ahmed MUHTÂR
                                                    18 Mayıs 2023-ANKARA
Source : İslamtimes
Comment