اروپا
 
مرکل: اروپا به جهان بدون رهبری امریکا فکر کند
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۹۹
تیغ تهدید دنیای غرب علیه ایران کند شده است
تاریخ انتشار : ۷ تير ۱۳۹۹
ناتو: به حضور نظامی آمریکا در اروپا نیاز داریم/ آلمان به تعهدات مالی خود در قبال ناتو عمل کند
تاریخ انتشار : ۵ تير ۱۳۹۹
رمزگشایی از صدور قطعنامه ضدایرانی در آژانس
تاریخ انتشار : ۵ تير ۱۳۹۹
برده‌های جدید در غرب چه می‌کنند؟
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
مجسمه‌های زنده برده‌داری در مجلس اعیان
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
فرانسه، نماد استعمار و شکنجه در اروپای قاتل
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
سرهای بریده مسلمانان روی سرنیزه سربازان فرانسوی در "سرزمین یک میلیون شهید"
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
تاریخِ نامرئی سیاهان در انگلیس
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹