پژوهش ها
 
اقتدار نظامی جمهوری اسلامی، پایان‌بخش تحقیری ۲۰۰ساله
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
پیامد های منفی تمدن غرب در اثر عدم توجه به دین
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
نقدی بر اهداف نظام سرمایه داری از دیدگاه اسلام
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
ریشه یابی ومبانی تئوریک خط سازش؟
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
نظام سلطه و ابعاد سلطه گری
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ایران و آمریکا؛ تقابل راهبردی یا تاکتیکی
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
تحلیل شاخص های استکبار آمریکایی
تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱۳۹۸
حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب
تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱۳۹۸