۰
شنبه ۵ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۳

معرفی کتاب / اقناع‌سازی و ارتباطات اجتماعی

معرفی کتاب
معرفی کتاب
به گزارش اسلام تایمز، کتاب اقناع سازی و ارتباطات اجتماعی به قلم حجت الله مرادی اثری است در حوزه روانشناسی با موضوع اقناع سازی و ارتباطات اجتماعی.

این کتاب شامل ۱۵۴ صفحه و مشتمل بر پنج فصل است که در سال ۱۳۸۹ توسط انتشارات ساقی در تهران منتشر شده است.
 
 
فصل اول: نظریه ارتباطات

فصل دوم: فرایند و مفاهیم ارتباطات

فصل سوم: اقناع و ارتباط موثر

فصل چهارم: مهارت های ارتباطی

فصل پنجم: چکیده

۱) فصل اول

دراین فصل شرحی نسبی از تکامل نظریه ی ارتباطات ارائه شده است
یکی از جنبه های ارتباطات که نقش مهمی دراین مطالعه ایفا کرده است استعاره است.
شیوه تولید معنا  یکی از مباحث اصلی این فصل و از مهمترین پرسش ها در نظریه ارتباطات است.

در این فصل الگوهای تولید معنا در چهار رهیافت ارائه گردیده است:
الف) انتقال معنا در واژه ها از طریق زبان و زبان شناسی: تمرکز بر زبان و نحوه بهره گیری از آن برای تولید معنا می باشد. سوسور و پیرس دو نظریه پرداز زبان شناسی بوده اند که در این زمینه ایده هایی خلق کرده اند و زبان را به عنوان سیستمی از نشانه ها در نظر می گیرد که قواعد برآن حاکم است. قواعد هر سیستم نشانه ای، سیستم های رمز گذاری آن ها را تشکیل می دهند (زبان انگلیسی و لغت نامه ها)

ب) انتقال معنا در انتقال اطلاعات: به نظریه سیستم ها ی ارتباط می پردازد که برتالنفی معتقد بود که ارتباط به جریان اطلاعات درون سیستم مربوط است، که در بیشتر موارد، جریان اطلاعات به جریان انرژی مرتبط است. ارتباط را می توان مانند هر سیستم دیگری در نظر گرفت که شامل فرایند بازخورد و دیگر جنبه های کنترل است. نظریه سایبرنتیک که واینر یکی از بنیان گذاران نآن است، نقش فرایند بازخورد را در سیستم ارتباطی بسیار مهم می دانست. واینر مانند برتالنفی معتقد بود که اصول ارتباط در سیستم های مختلف یکسان است و تفاوتی نمی کند که با موجود زنده ارگانیک یا ماشین های ساخته ی دست انسان مواجه باشیم در واقع واینر معتقد بود جامعه انسانی نیز مانند هر سیستم دیگری مقید به اصول یکسانی است. بر مبنای نظریه اطلاعات شانون وویور نیز، در الگوی نظریه اطلاعات، معنا درون پیام است. این پیام ازنقطه ای به نقطه دیگر به صورت خطی حرکت می کند. حلقه بازخورد بین منبع و دریافت کننده به تنظیم پیام می پردازد. واینر کارایی ارتباط در چنین الگویی را به کیفیت کانال وابسته می داند کانال با کیفیت تنها اطلاعات مورد نظر ارسال کننده را منتقل می نماید اما کانال با کیفیت پایین ممکن است با اطلاعات اضافی (پارازیت زمینه) الوده شود.

ج) انتقال معنا از طریق محاوره: معنا از طریق محاوره ی بین گویندگان شنوندگان بر می آید و در  ۱)مطالعه ی مکالمات ۲) تحلیل  مکالمه  ۳)زمینه ی مشترک  ۴)تعیین نوبت در مکالمه برررسی گردیده است.

د) انتقال معنا در رهیافت کل گرایانه: معنا از رابطه ی بین طرفین ارتباط و بافت آن ها برمی آید. بسیاری از پژوهشگران ارتباط گمان می کنند که معنای ارتباط در جایی عمیق تر از محاوره نهفته است. آنها معتقدند که معنا در ارتباط از رابطه بین طرفین ارتباط، محاوره ی آنها وبافت هایشان به دست می آید، به عبارت دیگر معنا از تعامل میان طرفین ارتباط، جامعه، فرهنگ، تاریخ، محیط، محاوره و دیگر عوامل به دست می آید.

۲) فصل دوم: فرایند ومفاهیم ارتباط که الف) اهمیت ارتباط، به فرایند ارتباط برای بقای انسان بسیار مهم است ،همچنین برای پیشرفت فرد،برای شکل گیری ووجود پیوسته گروهها و برای تعامل میان گروهها یک عنصر اساسی است.

ارتباط به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد. بسیاری از نشانه ها اثبات می کند که ارتباط موثر عامل اصلی پیشرفت تمدن در طول تاریخ است.به خاطر ارتباط است که پدیده چند فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

ب) تعاریف ارتباطات، فرایند ارتباط برای بقای انسان بسیار مهم است ،همچنین برای پیشرفت فرد،برای شکل گیری ووجود پیوسته گروهها و برای تعامل میان گروهها یک عنصر اساسی است.
ارتباط به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد. بسیاری از نشانه ها اثبات می کند که ارتباط موثر عامل اصلی پیشرفت تمدن در طول تاریخ است.به خاطر ارتباط است که پدیده چند فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

پ)مولفه ارتباط که به پیام و بازخور اشاره می کند
 در این فصل به الگوهای ارتباطی وکارکردهای الگوی ارتباط می پردازدکه عبارتند از
- مشخص کردن حوزه های تعامل انسانی
- نشان دهنده اینکه پاسخ کجا وتحت چه شرایطی بایدتحلیل شوند.
- بیان متغیرها درارتیاط انسانی.
- چارچوب کار در پژوهشها.

۳) فصل سوم به اقناع سازی می پردازد و میگوید که ما در جهان اقناع زندگی می کنیم. امروز وادار کردن افراد به انجام کاری که ما میخواهیم، عملی سخت و ظریف است.
اقناع کنندگان از تاکتیک های گوناگونی استفاده می کنند تا نگرش های گیرندگان راتغییر دهند. وقتی شما برای اقناع کردن آماده می شوید، ملاحظه اینکه چه تاکتیکی، در چه شرایطی و با چه نوع افرادی نتیجه بخش استو مفید خواهد بود.

عمل اقناع به اندازه تاریخ بشریت قدمت دارد.اقناع ابزار اصلی دستیابی به قدرت و پیروزی در دادگاه بود. و در ادامه به
الف) تعاریف اقناع شیدل: فعالیتی که در آن سخنگو و شنونده به هم پیوسته و سخنگو آگاهانه تلاش می کند تا با انتقال نمادهای قابل دیدن و شنیدن بر رفتار شنونده تاثیر بگذارد.
ب) عناصر اقناع شامل اختراع یا کشف مدرک، سازماندهی، طراحی هنرمندانه، به خاطر سپردن و ارائه ماهرانه می باشد.
ج) الگوهای فرایند اقناع کنندگی که در دو الگوی روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی ارائه گردیده. در ادامه به بحث نگرش می پردازد که نگرش عبارت است از سازمان به نسبت با دوام باورهای مربوط به یک موضوع یا وضعیت که فرد را برای پاسخ به یک شیوة خاص آماده می کند.

این تعریف ۵ عامل یا شرط را مطرح می کند:
- نگرش در طول زمان به نسبت بادوام است.
- نگرش سازمان باورهاست.
- در رابطه با یک موضوع یا وضعیت سازمان می یابد.
- مجموعه ای از تمایلات به هم مرتبط
- نگرش به یک پاسخ خاص منجر می شود.

۴) فصل چهارم به مهارتهای ارتباطی می پردازد که به دو دسته
الف) مهارتهای دریافت خواندن و گوش دادن (آموختن رویکرد انتقادی،تفاوت درمیزان تمرکز)
ب) مهارتهای انتقال سخن گفتن ونوشتن(اداواصول وحالت چهره،ساخت سنجیده جملات و...) در این فصل به نکاتی در خصوص مهارتهای صحبت کردن و عوامل اختلال در خصوص می پردازد.

۵) فصل پنجم شامل نتیجه گیری و تکنیک هایی موثر در برقراری ارتباط و انتقال بهتر معنا و اقناع سازی است.

نقد کتاب :
این کتاب بایک سیر تدریجی، ارتباطات اجتماعی و شیوه های تولید معنا و انتقال مفاهیم را بیان نموده است که این سیر پیش زمینه مناسبی جهت ارائه بحث اقناع سازی می باشد. در این کتاب سعی گردیده با استفاده از نمودار و طراحی الگوهای متنوع تلاش زیادی در جهت فهم مطلب به خواننده گردد. متنوع بودن مطالب کتاب و داشتن کارکرد در زندگی روز مره خواننده را جهت خواندن کتاب ترغیب می نماید.

فصل پنجم این کتاب باتوجه به ارائه تکنیک های برقرای ارتباط و انتقال معنا و خلاصه کردن مطالب، زمینه وعلاقه را در خواننده برای مطالعه کتاب فراهم می نماید. البته ارائه درک مفاهیم نظریات مختلف در این کتاب برای افرادی که سابقه ذهنی و اطلاعات قبلی در این زمینه نداشته باشند مشکل می باشد که نیاز است برای فهم این نظریات دقت و تمرکز بیشتر و یا از اطلاعات کمکی استفاده نماید.
 
کد مطلب : ۱۰۴۸۵۸۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما