کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

چارچوبی تحلیلی برای بررسی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(ره)

خبرگزاری فارس , 28 دی 1395 09:44

اسلام تایمز: این نوشتار با به پرسش گرفتن ساختار نشانه شناختی و سامانه مفصل بندی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی، به دنبال ارائه چارچوبی تبیینی برای تحلیل آن است.


چکیده

در پی انقلاب اسلامی و برآمدن نظام جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس و خاورمیانه، موج تازهای از ایستارها و انگاره ها به پهنه سیاست خارجی ایران و ساختار روابط بین الملل وارد شد. اصول و مفاهیم این انقلاب و ساختار سیاسی ن وپدید، عموماً متاثر از اندیشه و عمل امام خمینی به عنوان ایدئولوگ و رهبر آن بوده است. این نوشتار با به پرسش گرفتن ساختار نشانه شناختی وسامانه مفصل بندی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی، به دنبال ارائه چارچوبی تبیینی برای تحلیل آن است . برپایه فرضیه نگارندگان، سامانه مفصل بندی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی، در چارچوب سه وجهی ایدئولوژی، استراتژی و دیپلماسی تبیین پذیر است. ایدئولوژی، ناظر بر اصول و موازین باورداشتی و اعتقادی است که عموماً از منبع اسلام انقلابی - انتقادی تغذیه می شود. استراتژی، محاسبات امنیت پایه و سیاست سخت افزاری، و دیپلماسی الگوهای پذیرفته شده گفتگو و مذاکره برای دستیابی به منافع ملی را دربرمی گیرد. بروندادهای این گفتمان، خود را به ترتیب در گزاره های استوار بر اسلام انقلابی - انتقادی، واقع گرا - عملگرا و مصلحت اندیش - نوگرا نمایان می سازد.


نویسندگان:

ناصر اسدی ، نگار قنواتی ، امیر رضائی پناه

فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست - دوره 3، شماره 12، بهار 1394.

برای مشاهده کامل مقاله  کلیک کنید.


کد مطلب: 600859

آدرس مطلب :
https://www.islamtimes.org/fa/article/600859/چارچوبی-تحلیلی-بررسی-گفتمان-سیاست-خارجی-امام-خمینی-ره

اسلام تايمز
  https://www.islamtimes.org