Islam Times 10 Nov 2019 142019000000Sun, 10 Nov 2019 14:08:14 -0500 14:08 https://www.islamtimes.org/az/article/826631/beynəlxalq-fələstin-müqaviməti-iclasının-məqalə-elanı-dəvətnamə -------------------------------------------------- Title : Beynəlxalq Fələstin Müqaviməti İclasının məqalə elanı (dəvətnamə) -------------------------------------------------- Islamtimes - Dünya İslam Oyanışı Assambleyası Müqavimət düşüncəsini yaymaq məqsədi ilə 2020-ci il, 29-31 yanvar (şəmsi 1398-ci il, 9-11 bəhmən) günlərində Beynəlxalq Fələstin Müqaviməti İclasını keçirməyi planlaşdırır. Text : Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə Dnya İslam Oyanışı Assambleyası Mqavimət dşncəsini yaymaq məqsədi ilə 2020-ci il, 29-31 yanvar (şəmsi 1398-ci il, 9-11 bəhmən) gnlərində Beynəlxalq Fələstin Mqaviməti İclasını keirməyi planlaşdırır. Buna grə də mtəxəssislər, araşdırmaılar, alimlər, məlumatlı insanlar dəvət olunur ki, z məqalələrini gndərməklə bu iclasın elmi səviyyəsini yksəltməyə şərik olsunlar. Əsas istiqamət və mvzular: Birinci istiqamət: Fələstin Mqavimətinin nəzəri, mənəvi, dşncə əsasları Mvzular: 1.Fələstin Mqavimətinin (Quranda, rəvayətlərdə, fiqhdə) əsaslarının məyyənləşdirilib araşadırılması; 2.İmam Xomeyni (r) və Ali Məqamlı Rəhbər Ayətullah Xameneinin siyasi və fiqhi dşncələri; Fələstin Mqavimətinin gcləndirilib yayılmasında Ayətullah Xamenei, Şəhid Mtəhhəri, Məhəmməd Baqir Sədr, İzzəddin Qəssam, Şeyx Əhməd Yasinin və s. rolu 3.Fələstin Mqaviməti nəzəriyyəsinin mahiyyəti, zərurəti və necəliyi; 4.Fələstin doktrinasının prinsipləri, əsasları; 5.Fələstin Mqavimətinin mahiyyətinin və taktiki ynlərinin aydınlaşdırılması; 6.Azadlıq hərəkatlarının ərsəyə gəlməsində mqavimət nəzəriyyəsində baş vermiş dəyişikliklər, mxtəlifliklər, eniş-yoxuşların nəzərdən keirilməsi; 7.Beynəlxalq nizamda siyasi dşncələr arasında Fələstin Mqavimətinin rolu və yeri; 8.Fələstin Mqavimətinin səciyyələri, spesifik xsusiyyətləri; 9.Fələstin Mqavimət nəzəriyyəsinin başqa nəzəriyyələrlə tətbiqi mqayisəsi; İkinci istiqamət: İslam İnqilabı, İslam Oyanışı, Fələstin amalı Mvzular: 1.İslam İnqilabının Fələstin xalqının oyanışına təsiri, mqavimət yolunun seilməsi; 2.1958, 1968, 1973-c illərdə mharibələrdən sonra ərəblərlə İsrail arasında əlaqələrə, anlaşmalara hakim hadisələrin şərhi; 3.Daş intifazəsindən raket intifazəsinə keiddə mqavimət dşncəsinin rolu; 4.33, 22, 51, 8 və 2 gnlk mharibələrin İsrailin squtuna təsiri və nəticələri; 5.İslam İnqilabı dşncəsi və Yeni Orta Şərq strategiyasının, ibri-ərəb-qərb vasitəli mharibələr və NATO mharibəsinin məğlubiyyəti; 6.Gc balansının regionda Mqavimət Cəbhəsinin xeyirinə dəyişməsində İslam Oyanışının strateji təsirləri; 7.Fələstin hərəkatının nc İslam Oyanışı dalğasının yaranmasına təsirli tərəflərinin araşdırılması; 8.Fələstin mvzusunun İslam dnyasının birinci problemi kimi, Fələstinin İslam mmətinin vəhdət simvolu kimi tanıtdırılması zərurəti; 9.Beytl-Mqəddəs Fələstinin həmişəlik paytaxtıdır; nc istiqamət: Qarşıda dayanan bacarıqlar, imkanlar, frsətlər, təlaşlar, maneələr və təhlkələr: 1.Fələstin xalqının mdafiəsi n azadlıqsevər və ədalətsevər insanların cəbhəsinin yaradılması; 2.Region və Fələstinin sionist rejim və dnya imperializmi tərəfindən geosiyasi dəyişməsinin qarşısını necə almaq? 3.Mqavimətin nailiyyətləri ilə mqayisədə saziş prosesinin nəticələrinin aydınlaşdırılması; 4.Əsrin Mqaviləsi adlı fitnəkar layihənin aradan qaldırlmasında mqavimət prosesinin formalaşması; 5.Qəzzə əsrin byk həbsxanasıdır. Qəzzənin mhasirəsini yarmaq n yollaraxtarılması; 6.İrticaı ərəblərin sionist rejimlə rabitələrinin toxunulmazlığının ləğvi; 7.Sionist rejimin mdafiəsində qərb mətbuatının hakim rolunun araşdırılması; 8.Fələstinin mdafiəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Ərəb Liqası, Tərəfsiz Dvlətlər Hərəkatının yararsızlıq səbəblərinin araşdırılması; 9.BMT, Fələstin problemi, legitimlik bhranı; 10.Təkfiri qruplar sionist rejimin əlində Fələstin Mqavimətini hədəfdən yayındırmaq n vasitədir; 11.Fələstin probleminə mnasibətdə gc balansını dəyişməkdə sionist lobbinin rolu Drdnc istiqamət: Fələstinin mdafiəsində rəhbərlər, alimlər, yaradıcı insanlar, mtəfəkkirlər, qruplar, İslam təşkilatları, dnyanın ədalətsevər insanlarının yerinin şərhi Mvzular: 1.Fələstinin azad olunmasında İmam Xomeyninin (r), Ayətullah Xameneinin, digər rəhbərlər və alimlərin planları və işləri; 2.Əsrin Mqaviləsi layihəsinin aşkar və gizli məqsədlərinin pua ıxarılmasında İslam dnyasının rəhbərləri və alimlərinin missiyası, bu layihəyə qarşı mbarizə yolları; 3.Sionist rejimin, dnya imperializminin və ərəb irticasının Fələstin xalqının hquqlarının pozulmasına ynələn planlarının ifşa olunmasında İslam dnyası rəhbərləri və alimlərinin rolu; 4.Fələstin Mqavimətinin davamında İslam dnyasının alim və mtəfəkkirlərinin rol oynaması zərurəti; 5.Məzlum Fələstin xalqının hərəkatını səhnədə saxlamaqda İslam partiyaları, qrupları,cəmiyyətlərinin rolu; 6.Birinci və sonrakı intifazələrin formalaşmasında Fələstin Mqavimət qruplarının rolu; 7.Daş intifazəsindən raket intifazəsinə qədər inkişafda fələstinli mqavimət qrupları və Livan Hizbullahının rolunun şərhi; 8.Fələstin məsələsinə dəstəkdə azadlıq və ədalətsevər xalqlar və dvlətlərin rolu; 9.Fələstin ideallarının mdafiəsi n beynəlxalq toplum, İslam dnyasnın rəhbərləri, alimləri, mtəfəkkirləri arasında vəhdət yaratmağın yolları; 10.Məzlum Fələstin xalqının mdafiəsi n İslam dnyası iqtidar qtbnn yaradılması Beşinci istiqamət: Mqavimət dşncəsi; yanaşmalar, strategilyalar, ıxış yolları, perspektivlər Mvzular: 1.2040-cə ildə İordaniya ayından Aralıq dənizinədək (aydan dənizə qədər) Fələstin; 2.Mqavimət Fələstin xalqının qələbəsi n ən stn və yeganə yoldur; 3.Hərtərəfli mqavimət Fələstin xalqının qələbə yoludur; 4.Sionist rejimsiz region; 5.Fələstin amalının mdafiəsi n regional mqavimət bloku yaratmaq; 6.Gc balansını dəyişmək n Fələstin Mqavimət Hərəkatının hərtərəfli mdafiəsi; 7.Mqavimət dşncəsinin genişləndirilməsi,onun beynəlxalq və regional cərəyana evrilməsi; 8.Beynəlxalq təşkilatlarda Fələstin məsələsində İslam lkələrinin birliyinin zəruriliyi; 9.Msəlmanların, dnyanın azadlıq və ədalətsevər insanlarının imkan və bacarıqlarından bəhrələnmək; 10.Fələstin xalqının istiqlalı və zntəminatı n ictimai resurslar, ictimai təşkilatların gcləndirilməsi və artırılması; 11.Fələstin xalqının mdafiə qabiliyyətinin gcləndirilməsi, bu prosesin Qərb Sahilində genişləndirilməsi; 12.Fələstin xalqının mdafiəsində yeni mədəniyyət və media texnologiyalarından bəhrələnməklə dnya xalqlarının ictimai fikrinin səfərbər olunması; 13.Qəsbkarlar və işağlı sionistlərin zlmnə qarşı Fələstin xalqını necə mdafiə etmək? Yazılacaq məqalənin şərtləri: Araşdırmaılar z məqaləsini fars, ərəb, ingilis dillərindən birində, aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə yazıb gndərə bilər. 1.Məqalə elanda gstərilmiş istiqamətlərdən birində hazırlanmalıdır. 2.Məqalə elmi tərtib edilməli, başlıq, xlasə, nəticə və həll yolu gstərilməlidir. 3.Word 2007 versiyasında yazılmış məqalə 6000-9500 szə malik olmalıdır. 4.Məlliflər z barədə kamil məlumat verməlidir: məqalə yerləşdirilən qovluqda (faylda) ad, soyadı, anadan olduğu tarix, təhsil, əlaqə n telefon nmrəsi, elektron nvan gstərilməlidir. Məqaləni gndərmək yolu: 1.Məqlalər yalnız aşağıdakı sayta gndərilə bilər Info@islamic-awakening.ir www. islamic-awakening.ir Məqalələrin qəbul mddəti: Məqalələr 10 yanvar 2020-ci il (şəmsi 20 dey, 1398-ci il, qəməri 14 cəmadiuləvvəl, 1441-ci il) tarixinə qədər qəbul olunur. Həvəsləndirici tədbirlər: -ən yaxşı məqalə məllifinin xsusi qonaq kimi tədbirə dəvət olunması; -ən yaxşı məqalə məllifinin xsusi komissiya və səhnədə məqaləsini təqdim etmək n dəvət edilməsi; -İclasın seilmiş məqalələr məcmuəsində ən yaxşı məqalələrin apı; -ən yaxşı məqalə məlliflərinin mkafatlandırılması, onların elmi, dini, turist ynl gəzintilərə qatılması