Islam Times 28 Dec 2019 142019000000Sat, 28 Dec 2019 14:55:58 -0500 14:55 https://www.islamtimes.org/az/article/835255/ahzab-ashabinin-ateş-çemberindeki-yemen -------------------------------------------------- Ahmet Muhtar Title : AHZAB ASHABININ ATEŞ ÇEMBERİNDEKİ YEMEN -------------------------------------------------- İslamtimes - Yemen, Rasulallah (s.a.a)’ın ve İmam Ali (a.s)’nin hayırlı dua ve medhine mazhar olmuş sevimli bölgelerden bir bölgedir. Text : Ahmed MUHTAR Bismihi Teala Allah Tebarek ve Tela, lemlerin iinde bazı meknları ve insanları sevimli kılmıştır. Mesela Kbe ve Mescid-i Nebevi kupkuru bir ln ortasında yer almasına rağmen insanı cezbeder ve kalbleri muhabbetle doldurur. İnsanoğlu onlara yaklaştıka tıpkı aşıkın Leyla sına yaklaşması gibi bir heyecan tutar. Bir an evvel o mbarek duvarlara yz srmek ister. İnsanlar arasında İmam Hseyin iin de aynı şeyleri syleyebiliriz. Onlara kavuşmak sanki Şeb-i Arus gecesidir. nk onlar aşkın, muhabbetin sembolleridirler. Yemen, Rasulallah (s.a.a) ın ve İmam Ali (a.s) nin hayırlı dua ve medhine mazhar olmuş sevimli blgelerden bir blgedir. Allah Nebi sinin asrında İran asıllı Yemen Valisi Bazan ve Veysel Karani Rasulullah(s.a.a.) ın davetini hr iradeleriyle kalben icabet etmiş birer serdengeti stnlerdir. O gn İran ve Salman-ı Farisi de aynı vglere mazhardı. Bugn sahnede yine İran ve gzel Yemen vardır.Aslında bu ilahi cilve gzel bir mjdenin habercisidir. Benim ocukluğumdan beri mutlu Yemene karşı kalbi muhabbetim vardır. Bu sevginin mutlaka bir nedeni olsa gerek.Rahmetli babam zaman zaman tahminen bundan 400-450 yıl nce o gnn zalimlerin zulmne binaen Hicaz blgesinden Hicret ettiklerini anlatır dururdu. Ayrıca Yemen Osmanlının nfuzunda iken dedem Ebu Zer Yemen savaşına katılmış ve Emperyalist istikbara karşı savaşırken şehit dşmştr. Sanırım bu iki nedenlerden biri olsa gerek ki Yemen e sevgimin sebebi olabilir. Kim bilir belki de Yemen zerine yakılan meşhur Trknn terennm de olabilir.Sebebi ne olursa olsun Yemen ve halkını seviyorum. Havada bulut yok bu ne dumandır. Burası Huştur Mahallede lm yok bu ne figandır. Yolu yokuştur Şu Yemen elleri ne de yamandır. Giden gelmiyor Ahu Yemendir. Acep ne iştir. Gl emendir. Ahu Yemendir Giden gelmiyor. Gl emendir Acep ne iştir? Giden gelmiyor Acep ne iştir? Yemeni seviyorum. nk batılı emperyalistlerin kapıkulu, izzetsiz ahzab ashabına karşı izzetli Yemenlilerin şanlı kıyamına şahit oluyorum. Mazlumların kazma krek ve peneleriyle bombalanan yıkıntıların yığınları altında kalan cesetlerin ıkarılışına şahit olduğum iin Yemenlileri seviyorum. Onların baldırı ıplak zalimlere karşı onurlu ve dik duruşlarını gryorum.İşte bunun iin Yemen i seviyorum. Sevgili okuyucular, bazı araştırmacılara gre bu topraklar, adını Kbe nin sağına yahut gneşin doğusuna dştğ iin ya da lkeye yerleşen ilk sakinleri diğer Araplardan ayrılıp sağ tarafa yneldikleri iin Arapa sağ taraf anlamına gelen Yeminden alınmıştır. Başka bir rivayete gre ise, sz konusu isim, aynı isimle anılan nl bir komutanın hatırasını taşımaktadır . Eskiden mutlu Arabistan olarak anılan Yemen, bugn belki de en mutsuz gnlerini yaşamaktadır. nk zalim ahzab ashabının kuşatması altındadır. İSLAM NCESİ YEMEN 1. Tarihilere gre Yemen de kurulan ilk devlet Ma in krallığı olarak biliniyorsa da,bize gre Nuh (a.s) a iman edenlerin Arap yarımadasının gney kıyılarında, Yemen in Ahkaf denilen yerde yaşadıklarını Kur an-ı Mecid in bazı ayetlerinden anlıyoruz. Allah Tel, rahmetinin bir gereği olarak onlara bol nimet verdi. Orada refah iinde yaşıyorlardı. Her toplumda olduğu gibi zaman ilerledike kalplerine dnya sevgisi sindi. lemlerin Rabbinden uzaklaştıka uzaklaştılar. Derken kendi ilerinden zalimler tredi. O gn toplum henz devlet niteliğini kazanmamıştı. Tıpkı Allah Resulunun Mekke dneminde olduğu gibi zalim bir ynetim vardı. İi boş hurafelerle oyalıyorlardı. Ancak Yemen de kurulan ilk krallık, Yemen in kuzeyinden başlayarak Hicaz, Fedek ve Teyma sınırlarına kadar olan blgede hkm srd.Bu krallık M.. 1400- 650 yıllar arasında hkmranlığını srd.Krallığın merkezi Ma in idi. Main şehri, bugnk San a şehrinin doğusunda kurulmuştu. Ma in krallığı dneminde toplum iki sınıftı. Hkmedenler, yani zalimler ve smrlen, horlanan mazlum halk. Zalimler mazlumları kle gibi alıştırıyorlardı. Onların hibir hak ve hukuku yoktu. Ezilen ve hor grlen bir sınıftı. 2. Yemen in en eski krallıklarından biri de Kataban krallığıdır. Krallığın M.. 8. yzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Bu krallık, Baihan vadisinden ta Yemen in ortalarına kadar olan topraklarda hkm sryordu. Merkezi Timna idi. Timna nın kalıntıları gnmze dek gelebilmiştir. Krallardan adalet, eşitlik, hrriyet, adil bir paylaşım ve kanunun stnlğ gibi kavramları onlardan beklemek mmkn değildi.Onlar kitleleri sadece dnyevi menfaatleri iin kullanır, alıştırırlardı. Kendileri saraylarda safa srrlerken halklara kle muamelesi yaparlardı. 3. Yemen in despot krallıklardan Evsan krallığı, Aden krfezi ve Doğu Afrika kıyılarını hkimiyeti altına almış ve Yunan Helen kltrnn tesirinde kalarak iktidarını srdrmştr. Evsan krallığına M.. 7 nci yzyılda Sba kralı Mukarrib tarafından son verildi. nk krallar zalim yneticilerdir. Bunlar, halkın desteğini yitirmiş despotlardı. 4. M.. 1500 de Yemen in Hadramut blgesine geldikleri tahmin edilen Hadramutlular, Hadramut krallığını kurdular. lkenin merkezi Sabata idi. Kısa bir sre Sede krallığının hkimiyetleri altına girdilerse de tekrar hkimiyetlerini kavuştular. 5. Sebe Krallığı da bir mddet Yemen de hkm srd. Sebe krallığı Yemen tarihinin en nenli krallık dnemidir. Kısa zamanda Hadramut, Kataban ve Ma in krallıklarının hkimiyetine son vererek uzun bir mddet varlıklarını srdrdler. Sleyman (a.s.) ile Sebe Melikesi arasında geen kıssayı Kur an-ı Kerimde de grmek mmkndr. lkenin merkezi Marib idi. Krallık, M.. 115 yılında Himyar krallığı tarafından hkimiyetlerine son verildi. Himyar krallığının merkezi Zafar şehri idi. Rivayetlere gre Himyar krallığının en son kralı zu Navus idi. Zu Navus Yahudi krallığını kabul edip Yahudiliği resmi din olarak ilan ettikten sonra Hristiyanları Yahudiliği kabul etmeleri iin zorlamıştı. Hatta 532 yılında Nacran topraklarını ele geirerek orada yaşayan Hristiyanlara karşı byk bir katliam yaptı. Bunun zerine Hristiyan olan Habeşistan kralı Kaleb, Bizans İmparatorluğuyla bir antlaşma yaparak Yemen e bir ordu gnderdi ve Himyar krallığına son verdi. Bundan sonra Yemen, Habeşistan tarafından gnderilen valiler ynetiminde kaldı. Bu valilerin ierisinde en zalimlerinden birisi de Ebrehe idi. Ebrehe, Kbe yi yıkmak iin Mekke ye saldırdı. Ancak Allah Tel nın Fil Suresi nde zikri geen Ebabil kuşlarını gndererek başlarına taş yağdırdı. Ebrehe Kbe yi almadan geri dnmek zorunda kaldı. 6. Yemen topraklarının byk bir blm 750 yılından itibaren İran-Sasani devletinin hkimiyeti altına girdi. Sasanilerin Yemendeki hkimiyetleri 630 yılına kadar srd. Bu tarihten sonra Yemen İslam hkimiyeti altına girdi ve rahat bir nefes aldı. nk krallar, hanedanlar, sultanlar genellikle zalim ynetimlerdir. İSLAM DNEMİ YEMEN Tarihi kayıtlara gre Rasulullah (s.a.a.) Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra 629 yılından itibaren zalim ve din dışı meliklere mektuplar gndererek onları İslam a davet etti. Bunların arasında Yemende hkm sren İran valisi Bzn da vardı. Onu İslama davet etti. Rasulullah ın bu daveti sonu verdi. Bzn İslamı kabul ettikten sonra başta San a olmak zere halk blk blk İslam dinine girdi. Bunun zerine Rasulullah (s.a.a.) İmam Ali (a.s.) yi 631 de Yemen e gnderdi. İmam Ali (a.s.) Yemene ayak basmasıyla kalbi bir muhabbetle ona kucak atılar. Bylece Yemenliler İslam hkimiyeti altında yaşamlarını srdrdler. Daha nce de beyan ettiğimiz gibi, o zaman Yemen Pers nfusu altındaydı ve Fars kkenli Bzn vali tarafından ynetiliyordu. O, İslamı kabul ettikten sonra da Rasulullah (s.a.a.) onun grevini srdrmesine izin verdi. Bzn ın 631 yılında vefat etmesi zerine Allah Resul bu kez onun yerine oğlu Şehr i grevlendirdi. Bzn dan itibaren Yemen,Yemen e gnderilen Mslman valiler tarafından ynetildi. Rasulullah (s.a.a.) ın vefatından hemen sonra bazı insanlar dnya saltanatı hevesine kapıldılar. Yemen kısa bir sre Abdullah b. Zbeyr in hkimiyetine getiyse de sonunda zorba Emevi krallığı oraya hkim oldu. Emevi krallığı zorba ve zulm krallığıydı. İktidarını kan ve zulm zerine bina etmişti. Bu zulme karşı kıyam eden Yemen in Hadramut Kadısı İmam Abdullah halifeliğini ilan etti ve San a yı ele geirdi. Fakat Emevi kralı ikinci Mervan 748 yılında Yemen i tekrar iktidarı naltına aldı ve kanlı bir şekilde halkı susturup sindirdi. Yemen halkı, İslamı kabul ettiği ilk gnden itibaren Ehl-i Beyt taraftarıydılar. Bu nedenle Emevi krallığından ok zulm grdler. Emevilerin zulmne son veren Abbasiler, Emevileri aratmadılar. Emeviler gibi Abbasiler de Yemen halkına karşı zulmlerini srdrdler. Yemen halkı izzetli bir halktır. Şimdi olduğu gibi o gn de zalimlerle yaşamak istemiyorlardı. Buna istinaden Tihame blgesindeki kıyam nedeniyle Yemende istikrar bozuldu. Zalim Abbasi kralı Memun Yemendeki kıyamı bastırmak zere Muhammed b. Abdullah b. Ziyad ı hem ordu kumandanı hem de vali olarak blgeye gnderdi. Fakat o, 818 yılında merkezi ynetimden ayrılarak Hadramut blgesinden Aden e kadar uzanan topraklarda bağımsızlığını ilan ederek Ziyadiler hanedanını kurdu ve Zebid i merkez yaptı. Sonunda Ziyadilerin ynetimi Habeşli vezirlerin eline geti. Bunlardan Mercan adlı vezirin klelerinden Necah 1022 de kendi hanedanlığını ilan etti. Necah şafii mezhebine mensup olduğu iin O nun dneminde Yemende Şafiilik bir hayli yayıldı. Sonunda Mehdi emiri Ali b. Mehdi nin 1058 yılında Zebid i ele geirerek, Necah hanedanlığı yıkıldı. Mehdi Emirliği ise, 1174 yılında Eyybiler tarafından ortadan kaldırıldı. Himyerilerden olan Emir Ya fur 846 yılında Sa d ve Taiz arasında kalan topraklarda Ya furi hanedanını kurdu. Daha sonra San a yı da ele geirerek merkezi oraya taşıdı. Son olarak merkezi Şibam a taşıdı. Bu yıllarda yani 897 de Zeydiler İmam Hadi nin nclğnde kıyam hareketinden sonra hakimiyetini ilan ederek 1962 yılına kadar devam ettirdi. Zaman ierisinde Yemen in tamamına hkmeden Zeydiye İmamlığın Yemenin tarihinde nemli yeri vardır. Yemendeki karışıklıklar zerine Eyyubi Sultanı Selahaddin Eyyubi kardeşi Turan Şah ı 1174 yılında Yemene gnderdi ve kısa bir zaman iinde Yemende hakimiyeti ele aldı. Zamanla Yemende Eyyubi hakimiyetinin zayıflamasıyla Kuzey Yemende Zeydilerin kıyamı zerine Eyyubiler le Zeydiler arasında 1219 yılında anlaşma imzalandı. Mesut Yusuf un 1229 yılında lm ile Eyyubiler in Yemen zerindeki hakimiyeti son buldu. Eyyubi ordusu iinde grevli mer ibni Resul Yemen idaresini stlendi ve 1235 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek Yemen de 200 yıldan fazla Resuli hkmeti hkmetti. mer ibni Resul Ehlisnnet mensubu olduğu iin sunniliğin Yemen de yayılmasına n ayak oldu. mer in yeğeni tarafından katledilmesinden sonra Zeydiler in kıyamına maruz kaldılar. Nasır Ahmet in 1424 yılında lm ile i karışıklıklar hızlandı ve Tahiriler Resuli Hanedanı na 1454 yılında son verdi. Tahiriler Yemen kkenli oldukları iin Gney Yemen in byk bir blmne hkmettiler. Kuzey Yemen de bulunan Zeydi imamlığına karşı mcadelelerine devam ederek 1438 yılına kadar hakimiyetlerini srdrdler. BATI EMPERYALİZMİNİN YEMEN ZERİNDEKİ HAİN PLANLARI VE OSMANLILAR Yemen, 17. yzyılın başlangıcından itibaren Yemen in zellikle de Aden in nemini fark eden Portekizlilerin tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Bu yzyıldan itibaren Avrupa da sanayi devrimi başlamış ve mallarına yeni Pazar bulma zorunda kalmışlardı. Hem lkeler zerindeki emperyalist dşncelerini gerekleştirmek ve hem de o lkeler de kaos meydana getirmek iin el birliği ile aba harcadılar. İşte bu ve benzeri nedenlerle 1507 de Portekizliler Adn Karşısındaki Sokotra adasını işgal ettiler. Kızıldeniz deki Emperyalis Portekizlilerin varlığından rahatsız olan Memluklular bir Donanma gnderdi. Aynı yıl Memluklular ın Osmanlılar tarafından ortadan kaldırılmasıyla Osmanlılar Yemendeki yerlerini aldılar. Yemen halkının islamı kabul edişinden beri ilk defa emperyalist batıyla karşı karşıya geldiler. Portekizliler mit Burnunun keşfinden yararlanarak Uzak Doğu nun zenginliklerini ucuz bir şekilde lkelerine taşımak ve Hristiyanlığı yaymak iim stratejik aıdan Yemen kıyılarına hakim olunması gerektiğini anladılar. Daha nce belirttiğimiz nedenlerden dolayı Yemende karşı saldırıya getiler. Babul Mendeb Boğazını kontol altına almak istediler se de Portekizliler nce Memlukluların sonrada Osmanlıları direnişi karşısında hibir zaman tam anlamıyla Kızıldenizde hakimiyeti ele geiremediler. Sonunda Osmanlılar Yemen i Hadım Sleyman Paşa eliyle Osmanlı Topraklarına kattı. Ancak Zeydi imamların kıyamları sonucu Osmanlılar Yemen de gerek hakimiyetlerini kuramadılar. Stratejik konumu nedeniyle 19. Yzyılın başlarından itibaren bu kez emperyalist İngilizler 1839 tarhinide nce Aden i sonra Gney Yemen e saldırıp işgal ettiler. Zira Yemen, stratejik politik ve ticari bir merkez konumundaydı. Babul mendeb boğazı Uzak Doğu yu ve Avrupa yı birbirine bağlayan bir kapı ve kpr niteliğindeydi. Batılılar 18. Yzyılda başlattıkları smrgecilik faaliyetleriyle Yemen le ilgilenemye başladılar. Osmanlıların bu yzyıldan itibaren hergn biraz daha kan kaybetmeleri Batı emperyalizminin işini kolaylaştırıyordu. ok iyi arapa Osmanlıca konuşan Batılı misyonerler Osmanlıları smrgeci, kendilerini de kurtarıcı olarak gsteriyorlardı. Osmanlı zellikle ırkılık blgecilik, hrriyet, istiklal, insan hakları vb sloganlarla kalkan grevini yitirmiş ve Emperyalizmin diğer blgelerde olduğu gibi Yemenliler e de Osmanlılar a karşı silah yardımı yapması ve Araplar a bağımsızlık vaadi ile zehirli propagandaları etkili oldu. Bu yzden Yemen isyanlar diyarı olarak algılandı. Sonunda Osmanlı devleti, Yemen meselesini halletmek zere egemenlik haklı saklı kalmak kaydıyla orada zerk bir ynetimin kurulmasına 11 Ekim 1911 de izin verildi. SON YZYILIN YARISINDA YEMEN VE BATI EMPERYALİZMİ 1839 yılında İngiltere nin stratejik nemi olan Aden i ele geirmesi ve Kızıldeniz in kontroln ele alması zerine Osmanlılar 19. yzyılın ortalarından itibaren Yemen le yeniden ilgilenmeye başladı. nce Tihame yi sonra Hudeyde yi ele geiren Osmanlı ordusu Sana yı ele geirmek iin hareket ettiyse de şehir ele geirilmedi. Fakat sonunda i karışıklıklar nedeniyle Yemen de birlik bozuldu ve 1871 de Osmanlı kuvvetleri Sana yı ele geirerek Yemen de Osmanlı idaresi ikinci kez yeniden kurulmuş oldu. Yemen vilayetinin merkezi Sana ya taşındı. Bu yıllarda Şeyh İdrisi nin Asir de ve 1911 de İmam yahya nın başlattığı kıyam ile Yemen meselesi yeniden alevlendi. Bunun zerine Osmanlılar Yemen meselesini zmek zere Ahmet İzzet Paşa yı Yemen e gndererek San a kuşatmasını kaldırdı ve İmam Yahya ile 13 Ekim 1911 de anlaşma yapılarak i isyanlara son verildi. Bu anlaşmaya gre Osmanlılar Snni halkın yaşadığı yerlerde denetimini devam edecek, buna karşılık San a dahil Zeydilerin yaşadığı topraklar ise İmam Yahya nın denetimine terk edileceti.Mondros Mtarekesi nin ardından Osmanlıların Yemen zerindeki hakimiyeti fiilen son buldu. Ayrıca Osmanlı ordusu İngilizlere teslim oldu. Bylece Yemen Lozan Anlaşmasıyla hukuken de Osmanlı toprağı olmaktan ıktı. Aslında Yemen halkı, İngilizleri topraklarında grmektense; Osmanlıları onlara tercih ediyorlardı. Hibir zaman Yemenliler lkelerinin itilaf devletleri tarafından işgaline razı olmadıkları gibi, Osmanlı birliklerinin de zalim emperyalist İngilizlere teslim olmasına da kesinlikle razı değillerdi. İmam Yahya her fırsatta Osmanlılar yanında yer aldı. Ancak bıkkınlık, gevşeme, yılgınlık ve imkansızlıklar onları emperyalistlerin kucağına dşrd. Osmanlıların yenilginin sonunda Yemenden ekilmesiyle Aden blgesi İngilterenin himayesine, San a ve etrafındaki topraklar ise Zeydi Emirliğine verildi ve Zeydileri nin 87. imamı olan Yahya bağımsızlığını 30 Ekim 1918 de ilan etti. Daha sonra 24 Şubat 1924 te kendisini Yemen in ilk kralı olarak ilan etti. Asir ve Tihame blgesini hakimiyeti altında bulunduran Muhammed el -İdrisi nin 1923 de lm zerine ıkan taht kavgası sonucu İmam Yahya 1925yılında Hudeyde yi de ele geirerek nfuz alanını genişletti. Suudi krallığının Yemen zerindeki emelleri sadece bugnk bir mesele değil, daha nce de batı emperyalizminin onayını alarak mazlum Yemen halkına saldırmışlardı. Savaş sonrası 1934 de her iki lke arasında Taif Anlaşması imzalandı. Hudeyde Yemende kalmak zere Asir ve Necran dahil Kuzey Yemen in bir kısmı Suudi Krallığına terk edilerek bugnk sınırlar izildi. Bylece İngilterenin nfusu altındaki blge hari Yemen de istikrar sağlanmış oldu. İmam Yahya dneminde Yemen 1945 de Arap Birliğine katıldı. Yemen i 1947 de Birleşmiş Milletlere ye yaptı. İmam Yahya nın 14 ya da 17 Şubat 1948 de bir suikasta kurban gitmesinin ardından oğlu Ahmet ikti dar koltuğu oturdu. Onun 18 Eyll 1962 de iktidardan ekilmesi zerine oğlu Muhammed Bedr İmam seildi. Ancak dokuz gn tahtta kalabildi ve 27 Eyll 1962 de gerekleştirilen bir askeri darbe ile tahttan indirilerek Cumhuriyet ilan edildi ve Cumhurbaşkanlığına Abdullah Salalı oturtuldu. Bu olay lkeyi i savaşa srkledi. Bu i atışma İmam Muhammed Bedr in 1967 de tahttan tamamen faragat etmesine dek srd. 5 Kasım 1967 de Kadı Abdurrahman İryani Cumhurbaşkanı olarak koltuğa oturdu. Onun iktidarı Haziran 1974 e kadar srd. Bu kez onun yerine İbrahim Hamdani geti ve o da 6 Şubat 1978 e kadar iktidarda kaldı. Aynı tarihte Ali Abdullah Salih Cumhurbaşkanlık koltuğuna oturdu. Gney Yemen 30 Kasım 1967 tarihine kadar smrgeci İngiltere nin işgalinde kaldı. Bu tarihte szde bağımsızlığını ilan eden Gney Yemen, Kuzey Yemen den ayrılarak ayrı bir devlet oldu.Bu devletin ilk Cumhurbaşkanlığına Sa bani getirildi. Sa bani 22 Haziran 1969 da komnist bir darbe sonucu dşrld ve beş kişilik bir konsey lkeyi ynetti. Gney Yemen Batıdan gerekli desteği grmeyince SSCB ve in gibi sosyalist lkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilere girdi. 30 Kasım 1970 de Gney Yemen yerine Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak tarih sahnesine ıktı. Salim Rubai Ali devlet başkanı oldu. 1978 de onun yerine Ali Nasır Muhammed devlet başkanı olarak getirildi. Aynı yılın Aralık ayında Allah ın gaybi yardımları ve fedakar İran halkının rahmetullah Ayetullah Humeyni nin etrafında kenetlenmesi sonucu Şubat 1979 da İran İslam İnkılabını gerekleştirdi. Batılı emperyalistler ve onların yerli işbirlikileri zerinde adeta zelzele şoku yarattı. Dnyanın heryerinde basireti aık olan mstebsirler byk bir muhabbetle İran İslam Cumhuriyetine akın ettiler. Bu nc akıncıların iinde bir Yemenli de vardı. Tıpkı Veysel Karani gibi o da yeni sese kulak vermişti. Bu yiğit kişi, Hseyin Bedrettin el-Husi-idi. Bedreddin el-Husi, İran ın Kum şehrine giderek medrese eğitimini aldı. lkesi Yemen e dndkten sonra,vakit kaybetmeden GEN MSLMANLAR teşkilatını kurdu. Allah ın gaybı yardımlarıyla kısa bir zamanda Zeydileri Şiileştirmeye muvaffak oldu. lkenin btn halk katmanlarıyla samimi, gvenilir bir diyalog başlattı. Snnisi, Zeydisi ve diğer inan guruplarını etrafına toplamaya muvaffak oldu. 30 yılı aşkın Yemen i emperyalistlerle birlikte smren Ali Abdullah Salih ve onun avaneleri, Yemen in hibir sorununu zemediler. Gittike sorunları oğalmasına sebeb oldular. İşsizlik, sefalet, fakirlik, zlm aldı başını yrd. Fakirler daha ok fakirleşti, sonunda mazlumların feryadı zalim emperyalist ve işbirlikilerinin uykusunu kaırdı. nk halk ile birlikte olan bir lider sahnedeydi.Bu Hseyin Bedrettin El Husi idi. Mazlum halkın kıyamını hazmedemeyen Emperyalistler ve onların kapı kulu yerli işbirlikileri Hseyin Bedrettin El Husi yi şehid ettiler. Akıllarınca bu şekilde halkın kıyamının nn alacaklarını dşnmşlerdi .Ancak onların planları tutmadı ve El Husi nin yerine Abdulmelik sancağı devraldı ve halen Halk hareketinin en aktif ncsdr. Burada bir nemli bir noktaya değinmek istiyorum: İran İslam Cumhuriyeti inkılabı ile beraber İran Kum kentinin ve Irak taki medreselerinde eğitim grpte Trkiye ye dnen ve kendilerinden başka kimseye sz hakkı tanımayanlar acaba Trkiye de ne kadar mesafe alabildiler ? Sosyalist Parti genel Sekreteri Abdulfettah İsmail devlet başkanlığına getirildi. 1980 yılında Ali Nasır Muhammed tekrar devlet başkanı oldu. Ancak 12 Ocak 1986 yılında kendi aralarında ıkan silahlı bir atışma sonucu Ali Nasır Muhammed in taraftarları kaybetti ve Haydar Ebu Bekir el Attas devlet başkanı oldu. Ali Salim el Beyt ise Sosyalist Partisinin genel sekreteri oldu. Her iki Yemen birleşmek iin Nisan 1990 da bir anlaşma sonucu 22 Mayıs 1990 da her iki Yemen birleşti. Bu birleşme sresi 22 Kasım 1992 tarihine kadar geiş sresi olarak kabul edildi. Bu geiş dneminde Birleşik Yemen Cumhurbaşkanı, Kuzey Yemen cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, yardımcısı ise Gney Yemen Sosyalist parti lideri Ali Salim El Beyd, Başbakanı da yine Gney Yemen Cumhurbaşkanı Haydar Ebu Bekir El Attas olacaktı. Ancak aralarındaki ihtilaf nedeniyle Ali Salim El Beyd Aden e yerleşti. 1993 yılında yapılan seimlerde kuzey Yemen in Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih kazandı. Bunun zerine Şubat 1994 te ilk atışmalar başladı. Ali Abdullah Salih in desteklediği Kuzey Yemen gleri kazandı. Yemen de 1999 tarihinde yapılan seimlerde Ali Abdullah Salih yeniden işbaşına geldi.2000 yılında Yemen Anayasasını değiştirerek Ali Abdullah Salih e tekrar ikinci defa seilme hakkı sağlandı. 2004 yılında Hseyin Bedrettin El Husi liderliğinde Şii Zeydi kıyamını başlattı. Ali Abdullah Salih bu şanlı halk kıyamını durdurmak iin her trl zulm ve işkenceyi başlattı. 2011 yılında Tunus ta başlatılan ve batılı emperyalistlerce ve onların yeri uşakları tarafından adı konulan Arap Baharı Yemen de de etkisini gsterdi. 23 Kasım 2011 de imzalanan Krfez Arap lkeleri İşbirliği kararıyla Ali Abdullah Salih in 33 yıllık iktidarı fiilen son buldu. Greve başkan Yardımcı Abdullah Mansur El Hadi getirildi. 21 Ocak 2012 de yapılan szde seimlerde Hadi Cumhurbaşkanı seildi. Ensarullah hareketi 21 Eyll 2014 te başkent Sana yı kuşatarak 4 gn iinde şehrin kontroln ele geirdi. 22 Ocak 2015 te Cumhurbaşkanı Hadi ve Başbakan Halid Mahfuz Bahhah istifa etti ve Hadi Suudi krallığına sığınarak lkesini işgal etmek zere Suudilere davetiye ıkardı. Ensarullah Hareketi 6 Şubat 2015 te parlamentoyu fesh ederek Sunnilerin oğunlukta olduğu bir konsey tarafından lkeyi 2 yıl yneteceklerini bildirirken Suudi Krallığının başını ektiği kararlılık fırtınası adı altında 10 lkeden oluşan hava kuvvetlerine ait uaklar 26 Mart 2015 tarihinde Yemen halkını bombalamaya başladı. Dnya emperyalizminin baş aktr olan byk şeytan ABD, sinsi siyasetleriyle lkeler arası ihtilaf blgelerin mimarı İngiltere ve onların koltuk değneği Fransa Almanya ve diğer AB lkeleri ile Siyonistlerin de onay ve teşviki ile onların yerli işbirliki Yemen Cumhurbaşkanı A.Mansur Hadi yi desteklemek amacıyla Suudi Krallığın nclğnde Kararlı Fırtına adı verilen kapkara operasyona mttefiklerin katılımıyla 26 mart 2015 de Yemen e karşı hava savaşı başlattılar. Suudi Krallığının savunma bakanı Prens Salman bin Abdulaziz in başkanlığında Yemen e karşı başlatılan bu Ahzab savaşında Suudi Krallığı, Mısır diktatr, rdn Krallığı, Sudan darbecisi, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn Sultanları şeyhleri ve Pakistan yer aldı. Operasyona 100 savaş uağı ve 150 000 askeri ile katılan Suudi Krallığın yanında yer alan Fas 6 Jetle, rdn 6, Sudan 3, Kuveyt ve Bileşik Arap Emirlikleri 30, Katar 10 ve Bahreyn 15 jet ile destek verdiler. Pakistan ve Mısır Deniz ve hava desteğiyle onların yanında yerini aldı. ABD, İngiltere ve Trkiye lojistik ve istihbarat desteği sağladı. Lojistik destekten kasıt; İstihbarat Askeri ara ve gere vb şeylerdir. Unutulmamalıdır ki Trkiye nin o gnk başbakanı Recep Tayyip Erdoğan dır. O ve hkmeti Batı emperyalizminin nclğn stlenen ABD. AB, Siyonistlerin ve onların yerli işbirlikileri olan Kral, Sultan ve darbecilerin yanında yerini aldı. Bu utan verici bir manzaraydı. Dnn mcahidleri bu gn zalimlerin safında yer alıyorlardı. Elbette Batılı emperyalistlerin Ortadoğu da ıkarları vardır. Onlar aısından bu operasyon gayet normal iken Trkiye nin zararından başka neyi vardır acaba ? Acı bir şekilde itiraf edelim ki Recep Tayyip Erdoğan ve hkmeti Batılı Emperyalizminin yanında yerini aldı. Halbuki Allah Tebareke ve Teala Kuran-ı Kerim in Nisa 4:144. Ayetinde şyle buyuruyor: Ey iman edenler, Mminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah a apaık olan kesin bir delil vermek ister misiniz ? Yemen operasyonu kendilerinin isimlendirdikleri ve yerli işbirliki medyanın Arap Baharı ki bizce Arap zemherisinin bir parasıdır. Suudi Krallığının bu gnk saldırısı korkunun ve diken stnde olduklarının gstergesidir. Onların Yemen e saldırısı ahmaka ve budalaca bir saldırıdır. Onların safında yer alanlar ve destek verenler en az onlar kadar ahmak korkak ve zalimdirler. Suudi krallığının nclğndeki bu hava operasyonunun Ortadoğu da fesad İŞİD,DAİŞ ve Siyonist rejimle sıkı bir ilişkisi vardır. Yemen olayı, Suriye nin, Irak ın ve diğer Ortadoğu da gelişen olayların ve arpışan tarafların bir parası ve uzantısıdır. Bu operasyon başlayınca, siyasiler, siyasi deme ve telefon trafiğini birden hızlandırdılar. O gn Trkiye Cumhuriyeti nin ve bu gn Cumhurbaşkanı Olan Recep Tayyip Erdoğan: İran ve terrist gruplar ekilmeli ve İran Musul da İŞİD in yerini almamalı diyordu. (27.03.2015 Vatan ve diğer gazeteler) 26 Mart 2015 tarih ve saat 21:00 Tv haberlerinde ABD başkanı Obama nın Erdoğan ile uzun bir telefon konuşması yaptığını ve kendisine teşekkr ettiğini sylyordu. İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer batılı emperyalistlerin başkentlerinde; Siyasiler, Suudilerin Yemen e başlattıkları operasyonu meşru gryorlardı. Bu operasyonun hukuka, uluslararası normlara uygun olduğunu her zeminde teyit ediyorlardı. Onlara gre İŞİD değil, Yemen de ki İran milisleri daha tehlikelidir. Dn olduğu gibi bu gn İran ın bir yayılmacı siyaseti yoktur. Onlar mazlumları korumak iin bu gn vardırlar. Yemen saldırısı İran ın yayılmacı emellerine karşı yapılan bir mdahale değildir. Yemen e gsterilen bu hassasiyet, neden 60 yıldır Filistin e ayni hassasiyet gsterilmedi. nk amaları farklıdır. Bu arada haklı olarak İran rahatsızlığını dile getirerek nkleer mzakereler iin İsvire de bulunan İran dışişleri bakanı Muhammet Cevad Zarif operasyonun derhal durdurulmasını istedi ve Suudi Arabistan ın Yemen e karşı askeri operasyonu, hi bir lkeye fayda sağlamayıp, blgeyi daha da gergin bir duruma getirecektir. Blge ve batılı lkeler İŞİD ve El Kaidenin işine yarayacak oyunlara girişmemeli mesajını veriyordu. (27 Mart 2015 Vatan ve diğer gazeteler) Operasyonun İran İslam Cumhuriyeti ile de ilintisi vardı. Ama, İran ı nkleer mzakere masasında zayıflatmaktı. nk Suudi krallığı Siyonist Rejim ve diğerleri İran ın Ortadoğudaki siyasi gcnden rahatsızlık duyuyorlardı. Diğer taraftan Yemen deki gelişmeler zerine Batı destekli bu zalim kral, Sultan ve darbeci Araplar tıpkı Resulullah dneminde mşriklerin bir araya gelerek başllattıkları ahzab savaşında olduğu gibi szde Yemen in mazlum halkına ders vermek amacıyla Mısır ın Şarm eş Şeyh kenetinde Arap Birliği Dışişleri Konseyi nde Birleşim Arap Ordusu kararı ıktı. Bu kara 28 Mart 2015 de Arap Birliği Zirvesi nde onaylandı. Askeri gcn 40000 sekin askerden oluşmasının planlandığı, Karargahın da Kahire ya da Riyad olacağı konusu ise karara bağlanmadan ayrıldılar. Unutmayalım ki Batı Destekli satılmış kral ya da darbecilerin 1976 yılında da Ortak Arap Gc kuruldu ama fiyasko ile neticelendiği gibi bu gnk kararları da fiyasko ile neticelenecektir. nk bu zalimler de akıl, dşnce, plan, programdan ok; his ve korku hakimdir. Korkuları son bulduktan sonra darmadağın olup, lkelerindeki halklar zerindeki despotluklarını ve smrlerine devam edeceklerdir. Ama Vatan, Millet Tehlikede aldatmacası ile mazlum halkları etraflarında kenetlendirmek ve halk zerindeki zlmlerini srdrmek ve de Batılı şeytani velilerine biraz daha kulluk sunmaktır. Batılı emperyalistler ve onların yerli uşakları akıllarınca mazlum İran halkına ders vermek amacıyla ahmak ve o kadar da mtekebbir Saddam ı İran a saldırttılar. Bu gn Yemen konusunda anlaşan btn krallar, sultanlar ve diğer destekileri İran Irak savaşında da Irak a değil, Saddam a destek ıkmalarına rağmen onun sonunu ve mazlum İran ın da şanlı neticesini grdk. Bu gn de Sonu mazlum,mustaz af, aziz, izzetli ve kahraman Yemen halkının lehinde sonulanacaktır inşallah. Yemen halkına karşı yapılan bu haksız saldırıyı kınıyor, taraftarlarını lanetliyorum. Ey batılı Emperyalistler ! Ey onların yerli işbirliki uşakları ve demokrasiden sz eden zavallılar ! Dnyanın en katil insanlarını Irak ta ,Suriye de ve Yemen de topladınız. Gnmzn bu haricilerine silah ,Para, İstihbarat ve diğer lojistik imkanları tanıdınız ve Dnyanın her yerinde oraya akın edenlere kapınızı sonuna kadar atınız. Nitekim16.11.2015 tarihinde Antalya da yapılan G20 Zirvesinde basın toplantısı yapan Rusya başkanı Putin, G20 lkelerinin iinde İŞİD e destek veren lkelerin olduğunu teyit etti. Esad a, Husiler e ve mazlum Irak halkına karşı milyonlarca dolar harcayarak El Kaide ye İŞİD ve Daiş e kirli emelleriniz iin yardım ettiğiniz halde zafer elbette mazlumların zaferi olacaktır. nk mazlum ve mustazaf halklar gerekleri grd ve yaşadı. Emperyalistlerin uşaklığını yapanlar, diyorlar ki, İran İslam Cumhuriyeti Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Bahreyn ve Hizbullah a yardım ediyor ve mezhepilik yapıyor. Hey ahmaklar ! oranın halkları istemedike İran oralar da ne yapabilir ki ? Eğer Filistin de iki başlı bir Filistin olmasaydı, oktandır Filistin devleti kurulmuş olacaktı. İran ın Hamas a desteğini srdrdğ iindir ki Siyonistler her zeminde rahatsızlıklarını dile getirmiş ve İran ı gndemlerinden ıkarmıyorlar. Yemen halkı, Şiisiyle ve Snnisiyle Batı emperyalizmine ve onların yerli uşakları olan Kral ve Krallara destek veren szde Mslman demokratlara karşı, zgr olmak iin kendilerini elbette savunacaklar ve mutlu zafere ulaşacaklardır. Mutlu Yemen in mutluluğa kavuşacakları gnler pek yakındır ve Yemen sonunda onlara Mezar olacaktır. 26 Mart 2015 tarihinden beri bu zalimler evinde yatan binlerce ocuk, kadın, ihtiyar demeden evlerini başlarına yıktılar ve bu mazlum sivil halk; toprak yığınları arasında can verdiler. Binlerce yaralı ve sakat bıraktılar geride. İnsanları, a ,susuz, hicrete ve sefalete srklediler. Alt ve st yapıyı tamamen yerle bir ettiler. Antlaşmalar, insan hakları, evrensel hukuku ;ayaklar altına alan bu zalim ve hainlere elbette gereken dersi vereceklerdir. 25 milyon Yemen halkı, onurunu, izzetini ve zgrlğn koruyacaktır. Bunda hi kimsenin şphesi olmasın. Buna muktedirler. Yemen halkı ,Yemen Ensarullah Harekatı başkanı Abdulmelik el Husi nin etrafında kenetlenecek ve zgr Yemen bayrağını hep beraber dalgalandıracaklardır. Yemen e karşı kararlılık gsteren Arapların zalim despotları 1945 den beri neden Siyonist rejime karşı aynı kararlılığı gstermediler. O gnden beri Filistin halkı feryat ediyor. Neden bu feryatlara karşı kulaklarını tıkadılar. Yemen halkına karşı rşdnz, gcnz m ispatlamak istiyorsunuz ? Bilin ki sultanlar, diktatrler ,darbeciler ve onlara destek ıkanlar hibir zaman rşd sahibi olmadılar ve bundan sonra da olmayacaklar. Yemen de, Irak ta, Suriye de, Filistin de evler yıkılıyor altyapılar yok ediliyor. Hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalanıyor ve lkeyi terk eden hainleri işbaşına tekrar getireceklerini sanıyorlar ha! Bu hainlere ne kadar destek ıksanız da,abalarınız boşunadır. nk Yemen ve diğer halklar ordusuyla birlikte hareket ediyor. Bu acılar, mutlu sonun sancılarıdır. Dnya siyasetileri ve onun emrindeki medya ; Yemen i tamamen gndemlerinden ıkarttılar. Aynı duyarlılığı neden Siyonistlere karşı gsterilmiyor? Bunlar, emperyalistlere anak tutan kemik yalayıcılarıdır. Ey Kral ! marifet sembolik olarak Kabe yi her yıl gl suyu ile yıkamak değildir. Siz kral, sultan, darbeci ve bunlara destek ıkanlar! Sizin amacınız Kabe ve kıblegah değil ,eğer amacınız bu olsaydı Siyonistlere Kuds ve Mescidi Aksa yı kaptırmaz ve Mavi Marmara gemisinde ldrlen fidanların intikamını alırdınız. Amacınız, din adına kitleleri aldatmaktır. Allah Resul buyuruyor ki : Bizi aldatan biden değildir Zalim emperyalist smrc ABD, AB ve Siyonistlerin siyasetine anak tutan Ortadoğu nun yz karası zalim kral, sultan, darbeci ve szde demokrasi savunucuları, eğer atalarınız olan Emeviler ,Abbasiler ,Osmanlılar ve Persler bu gn olsalardı sizinle savaşacaklarından eminim. nk onları zaman zaman halklarına zellikle Ehlibeyt mensuplarına yapmadıkları zlm kalmadı. Ama zalim smrc emperyalistlerle birlikte halklarını katletmediler. Evlerini başlarına yıkmadılar. Sivil mazlumları bu kadar alığa ,sefalete mahkum etmediler. Elbette bunların hesabını bir gn ok acı bir şekilde vereceksiniz. Sizler, tıpkı nesline ihanet eden kafesteki keklikler gibisiniz. Bazı mazlum toplumlar kimlere karşı kıyam edeceklerini hala idrak etmediler. Fakat Yemen halkı bunu grd, i ve dış işbirlikiler karşı saf tuttu.ve bunun iin sıkıntılara gğs geriyorlar. Bugnk bu sıkıntılar, gelecekte Salihlerin arzda galip geleceklerin ayak seslerinin mjdesidir. İ ve dış işbirlikilerin miadı artık dolmak zeredir. Zira Eceli gelen kpek cami duvarına işer demişlerdir. Bunların eceli geldi, gn batmak zeredir. Sadece sre tamamlanmaya devam ediyor. Devletler ya da topluluklar, tıpkı insan gibidirler. Doğar, byr ,gelişir ve lrler. Suudilerin de artık miadı doldu. Biliyoruz ki Suudi krallığı İngilizlerin bir pi evladıdır. Bir gece sokakta doğmuş huzur evinde bytlmş zalim bir veledi zinadır. Bu gn ,bu veledi zinalar, Batı emperyalizminin başını eken ABD, AB, Siyonist ve desteki eteleri tarafından mazlum Yemen e bomba yağdırmaktadırlar. Ne adına ? Szde meşru(! )olan kukla Cumhurbaşkanı Hadi nin iktidarını kurtarmak iin. Ey mmet ! Zalimlerin tabiri ile Tunus ta, Libya da ve Mısır da da meşru birer iktidar vardı. Tunus Zalimi kaarak Suudi zalimine sığınırken, Libya diktatr feci bir şekilde ldrlrken, Muhammed Mursi ye karşı ABD işbirlikisi Sisi darbe yaparken ,neden mdahale etmediniz de Yemen e bomba yağdırarak mazlum Yemenlileri,yıkılan kalıntılar arasında seyrediyorsunuz. Daha nce de beyan ettiğimiz gibi ,elbette bunun bedelini ağır bir biimde bir gn mutlaka deyeceksiniz. Hudud ve Ebabil kuşlarının getireceği mjde pek yakındır. 26 Mart 2015 tarihinden beri koalisyon barbarları bir yandan mazlum Yemen Halkı nın başına bomba yağdırırken, diğer taraftan İŞİD ve DAİŞ i bir şantaj ve tehdit olarak kullanıyorlar. Dnya kamuoyu bilmelidir ki, bu bir mezhep atışması değil. Dnyaperestlerin menfaat atışmasıdır. Suudilerin petrol kuyuları ,kendi lkesindeki Şii blgesinde bulunduğu iin geleceklerine korku ile bakmaktadırlar. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme rgt nn Suudi lerin savaş suu işlediğini belgelerle ispatlamasına rağmen bu katliamlarına devam ediyorlar. İran ın ise, Husi lere komuta dzeyinde destek vermeleri aslında insani bir grevdir. Suudiler hangi mspet ynyle blgede lider olacak ? Batı demokrasisi ile mi ? İslami değerleri ile mi ? İnsan hakları konusunda mı ? Sanayi kalkınmasıyla mı? Adaletiyle mi ? Bu zavallılar ancak batılı emperyalist glerine hizmet etmekte lider olabilirler. Suudi ler kuruluşundan bu gne dek aık bir cezaevi konumundadır. İnsanın gerek Allah a gerek Allah Rasulu ne O nun Ehl-i Beyti ne ve kendi nefsine veya insanlığa karşı işlediği bir yanlış, hata ve gnah ya bir gafletin ya da dnyevi bir menfaatin neticesidir. Bu sonucun hesabı mutlaka bir gn sorulacaktır. Koalisyon gleri hata yaptılar ve hatalarına devam ediyorlar. Onlar da mutlaka hesaba ekileceklerdir. Suudiler in katı rejimi ile koalisyonda yer alan szde Mslmanların (!) 60 yıla yakın Siyonist tağutun mazlum Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerden farkı nedir ? Siyonist Yahudiler ocuk, kadın, ihtiyar farkı gzetmeksizin başlarına bomba yağdırmıyorlar mı ? Hastane, okul, altyapı yok edilmiyor mu ? Bir yıl nce yapılan katliam sonunda binden fazla ibadethane yok edilmedi mi ? Suriye de batı destekli ve Trkiye gibi işbirlikilerin yardımlarıyla gnmz haricileri olan El kaide ,İŞİDDaiş gibi terr rgtleri tarafından bombalanma sonucu yerle bir edilen binden fazla cami ,bir o kadar okul, altyapı enkaza dnmş değil mi? Yedi milyonu bulan muhacir, binlerce sakat, dul ve yetimin msebbibi bunlar değil mi? Ayrıca 3 bini aşkın mazlumun denizde boğulmasının msebbibi onlar değil mi? Suriye de M 3000 yıl evvel inşa edilen Halep arşısı ,kltr varlıkları olan Palmira Antik kenti, Irak ta DAİŞ terristlerin Musul Ktphanesinde bulunan 8000 den fazla eseri yok edip yağmalamadılar mı ? Bu gn zalim batılı emperyalistlerin emri ile mazlum yemen halkına saldıran Suudi ve onların mttefiklerinin uakları marifetiyle yerle bir edilen ve szde BM tarafından korumaya alınan Yemen in Marib Blgesindeki 2500 yıllık o gnn gkdelenleri olan kltr varlıkları yerle bir edilmedi mi ? Ve daha nice cinayetler! Mşrik Ebrehe nin Kabe nin yıkılması iin gelişine ,zalim Emevilerin ,Zalim komutanı Haccac ın kabeyi ateşe vermesine, Moğollar ın Irak ı istilası sonucu Fırat Nehrine atılan kitapların mrekkebileri nedeniyle sularının 40 gn bulanık aktığına, Hristiyanlarca Gırnata da yakılan insanlık mirası kitaplara da şahit olduk. Gnmze dek nice İskender ler, Firavun lar, Nemrut lar geldi geti. Tarih btnne şahittir.Belki de onlar ,gnmz zalimleri kadar zalim olmadılar. El Kaide nin,İŞİD in, DAİŞ in, Suudilerin ve onara destek veren canilerin zulmleri gemişteki zalimleri ok ok geride bıraktılar. Eğer o zalimler gnmzde yaşamış olsalardı inanıyorum ki, bu zalimlerle sonuna kadar mcadele edeceklerdi. O halde bu emperyalist smrgecilerin ve onların iş birlikileri neden mazlum Yemen halkına hışmane ve hasmane bir şekilde saldırdılar? P Yayılmacı zalim batılı emperyalistler ve onların yerli Ortadoğu işbirlikileri Allah ın gaybi yardımları Ayetullahj Humeyni nin rehberliğinde ve fedakar İran halkının kararlı kıyamları sonucu 1979 da gerekleşen İran İslam İnkılabını, Gney Lbnan Hizbullahının Siyonistlere karşı dik duruşlarına ve onların tavizsiz tutumlarına şahit oldular. Bu zalimler, Ehlibeyt Mektebini kendilerine şiar edinenlerin ne kadar etin bir ceviz olduklarını ; şeytani akıl ve siyasetleriyle nihayet anlayabildiler. Anladılar ki, eğer Ensarullah Hareketi Yemen de hkmran olursa gittike işleri ve emperyalist emberleri daralacak ve Allah ın nuru gn be gn hakim olacak. O halde Ensarullah etrafında kenetlenen Şii ve Snni halk hareketi nlenmelidir. Mdahalenin ikinci nedeni ;Yemen in ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanır. Toprakları tarıma ve hayvancılığa elverişlidir. Yemen de alışan nfusun %71 i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. En ok buğdaygiller, Pamuk, Kahve, Muz gibi eşitli meyveler gelir ki, Yemen deniz rnleri bakımından da zengindir. Bu rnlerin nemli bir yeri vardır. Yemen Orman bakımından fakir bir lkedir. Toprakların ancak % 4 ormanlıktır. Yemen in gneyinde ise petrol ve doğalgaz ıkarılmaktadır. Ayrıca Yemen de kmr, mermer, altın, nikel, kurşun, bakır gibi neme sahip madenler de ıkarılmaktadır. Kuzey Yemen de yılda ortalama 70 bin ton tuz retilmektedir. Bu gn Yemen in nfusu 25 Milyona yakındır. Okur yaza olarak erkekler % 60 ,kadınlar %40 oranındadır. Emperyalistlere gre Ensarullah kıyamı başarıya ulaşmamalıdır. Eğer başarı elde ederlerse, emperyalitler Yemen in yer st ve yer altı kaynaklarından istedikleri şekilde istifade edemeyeceklerdir. O halde mdahale edilmelidir. nc neden; Yemen bir Ortadoğu lkesidir. Kuzeyde Suudi Arabistan ,Doğuda Umman, Hint Okyanusu, Aden krfezi, Batısında Kızıldeniz vardır. Kızıldeniz ile Hin Okyanusu nu birbirine bağlayan Babul - Mendeb boğazının stratejik, jeopolitik ve ticari nemini nceleri Portekizliler ; daha sonra Osmanlılar ve İngilizler oldu.Bu gn ise, Batı emperyalizminin başını ektiği ABD, AB ,Samiri Siyonistler ve onların yerli uşakları keşfettiler. Eğer Mslmanlar Yemen de iktidarı ele geirirlerse ,batılı emperyalistlerin ve onları yerli işbirlikilerinin dnemindeki gibi ticaret gemiler rahat bir şekilde boğazdan geiş sağlayamayacaklardır. İşte bu gibi dnyevi menfaatleri nedeniyle Yemen e mdahale edilmelidir. Şubat 1979 da İran da gerekleşen İran İslam İnkılabından hemen sonra, zalim batılı emperyalistlerin piyonu olan Saddam Hseyin i kışkırtarak ve her trl desteği vaat ederek aptalca Halici Fars zerinde hak iddia ederek, tek taraflı olarak İran a karşı savaş ilan etti. 8 yıl sren savaştan sonra zavallı Saddam ın akıbetine btn dnya ve tarih şahit oldu. Bundan ders alamayan istikbarın aptal Suudi Hanedanı da Yemen in bazı toprakları zerinde hak iddiasıyla bu haksız operasyonu başlattılar. İngilizler tarafından doğurulan bu yapay pi hanedanın da akıbeti Saddam ın akıbetinden daha elim bir şekilde sonulanacaktır, İnşallah! Bu operasyonun diğer bir sebebi ise ,halkı Mslman olan coğrafyanın ve zellikle Ortadoğu da kaos, anarşi ve terrn batılı istikbarın plan ve projenin bir parasıdır. Bu plan ve proje yerli işbirlikilerin eliyle srdrlmektedir. Yemen halkı ;mazlum ve mustaz af bir halktır. Ama izzetli ve tarihi gemişi ok uzun olan bir halktır. Onlar, Suudi hanedanı gibi yapay bir devler geleneğine sahip değillerdir.Bu nedenle sonuta onlar ,yani Yemen halkı galib gelecektir. Yemen Halkının bu savaşı kaybedeceğine dair bir endişem yoktur. Allah ın izniyle ve Allah ın gaybi yardımlarıyla mutlaka kazanacaklardır. Benin endişem; savaş sonrası inkılabi bir ekibin olup olmadığıdır. Eğer o ekirdek kadro varsa ve rehavete dşmezlerse, yani dnyaya meyletmez ve dşmanlarından daha uyanık ve akıllı olurlarsa başarılarını srdrebilirler. Aksi takdirde dklen kanlar heba olur gider. Emperyalist medya ve onların yerli uzantıları ,Yemen de ki halk kıyamını ,Husi ya da Zeydi hareketi olarak sınırlandırıp konuyu arpıtmak istiyorlar. Oysa ,Yemen de ki kıyam ,bir halk hareketidir. Mazlumların mstekbir zalimlere karşı bir haykırış hareketidir. Bu kıyamın adı; Ensarullah Hareketi dir. İran misali bir nderlik olmazsa da samimi, izzetli Yemen halkının feryadıdır. Baldırı ıplakların zulme ve zalimlere karşı başkaldırışlarıdır. Hak ile batılın mcadelesi ve de mazlumiyetin istikbar ve işbirlikilerine karşı direnişidir. Vahdetin inhirafılara, fesatı bozgunculara karşı kurtuluş gemisidir. Yemen de ki bu kıyam ,şeytani glere karşı Rahmani bir başlangıtır. Bu kıyam, deccaliyet sistemine karşı ,Sur-a frlştr. Bu ses, vakar ve izzetin; mutluluk ve muhabbetin kardeşe paylaşanların gr sesidir. Bunun iindir ki, emperyalist medya Yemen i gndemlerinden ıkardılar. Onun iindir ki, onursuz siyasetiler Yemen ile meşgul değiller. Kişi sevdiği ile haşr olacaktır. Biz, izzetli mazlumdan, ezilenlerden ve zalimlere karşı kıyam edenlerden yanayız. Onların onuru, bizim onurumuzdur. Onların feryadı, bizim feryadımızdır. Onların yarası ,bizi yaramızdır. Onların sevinci ,bizim sevincimizdir. Onların elemi ve ızdırabı, bizim elemimizdir.Bizler, onlarla bir vcudun azaları gibiyiz.Hak ve haklılar muhakkak galip geleceklerdir. nk hak geldiği zaman batıl yok olmaya mahkumdur. Zira asır mazlumların zalimlere karşı galip geleceği asırdır. İstikbar ve zalimler bilsinler ki ,Yemen halkının kıyamı, lke nfusunun % 40 ını meydana getiren Husi lerin kıyamı değil. Bugn her Yemen li ,Batı emperyalizmine ve istikbarına; onların yerli uşaklarına karşı bir Husi ve Ensarullah tır! Ey Yemen halkı! Ve ey mslmanlar! İlahi mjdeye bir kez daha kulak verin. Alemlerin Rabbı olan Allah Tebareke ve Teala : Gevşemeyin zlmeyin. Eğer iman etmişseniz stn gelecek olanlar sizlersiniz (Ali İmran 3:139). Eğer bir yara aldıysanız o ( zalimler) de benzer bir yara almıştır. İşte o gnleri biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu Allah ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahitler edinmesi iindir. Allah zulmedenler sevmez. (Al-İmran 3: 140) (Ve yine bu) Allah ın, iman edenleri arındırması ve inkar edenleri yok etmesi iindir. (Ali İmran 3:141) Yoksa siz, Allah, iinizden cihat edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız(Ali İmran 3:142) Ey iman edenler, eğer inkar edenlere itaat ederseniz sizi topuklarınız zerinden gerisingeri evirirler. Bylece byk hsrana uğrayanlara dnersiniz (Ali İmran 3:149) Hayır, Sizin Mevlanız ,Allah tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır (Ali İmran 3:150) Allah ın Salat ve Selamı; Resulallah a(s.a.a), O nun Ehlibeytine (a.s), Muntezir olan Kaim e(a.f) ve onlara itaat edenlerin zerine olsun !