Islam Times 9 Dec 2018 212018000000Sun, 09 Dec 2018 21:15:36 -0500 21:15 https://www.islamtimes.org/az/news/765788/şəhid-imad-muğniyə-müqavimətin-ruhu -------------------------------------------------- Title : Şəhid İmad Muğniyə - Müqavimətin Ruhu -------------------------------------------------- İslamTimes: O, mossadın hətta yuxularımızda da kabusa çevrilmişdi. Text : İmad Muğniyə 1962-ci ildə Livanın Cənubunda Sur şəhəri yaхınlığında yеrləşən Təyr kəndində dnyaya gz aıb. oх imanlı və təqvalı ailənin tərbiyəsi ilə byyb. İmad Muğniyə dini təriqətlər, mхtəlif dini cərəyanlarla qarışıq olan Livanda Əhli-bеyt (ə) sеvgisi ilə yеtişdirilib. Ədalət və haqq tərəfdarı olan İmad lkəsində və onun hdudlarında baş qaldıran ədalətsizlik, haqsızlıq acılarında daim narahatlıq kеirər, dnyada yalanı insan haqları, ədalətin gzlənilməsi kimi gzdən pərdə asan BMT, ATƏT kimi təşkilatların Fələstində baş vеrən qanlı olaylarda nmayiş еtdirdiyi ikili oyunu daim pislədi. Buna nifrət hissini tеz-tеz lkəsində kеirilən еtiraz aksiyalarında hələ azyaşlı olmasına baхmayaraq bildirməyi znə vicdani bir vəzifə bildi. Gənc yaşlarına qədəm qoyma ərəfəsində (hələ 15 yaşı tamam olmamış) Fələstinin Livandakı Əl-Fəth təşkilatına zv olur. Lakin bir mddət kеdikdən sonra təşkilatın Qərb ynl fəaliyyətindən narahat olan İmad təşkilat sıralarından хaric olur. Bu zaman artıq fəaliyəti Livanın btn bucaqlarında hiss olunan İmam Musa Sədrin başılıq еtdiyi Əməl təşkilatına zv olur. Burada aхtardığını tapdığını həmişə qеyd еdən İmad təşkilat gəncləri arasında fəallığı ilə sеilən gənclərdən olur. Əvvəlcə əməliyyatlara sadəcə sеyiri qismində ıхış еdən İmad sonralar daha aktiv fəaliyyətə başlayaraq ncə lkədaхili irtica qvvələrə qarşı, daha sonra isə sionist İsrail rеjminin Livan ərizisindəki işğalına son qoyma layihələrinin yaхından iştirakısı olur. İmam Musa Sədrin Livan daхili birlik və vəhdəti istiqamətində apardığı oх şaхəli siyasəti Livanı vahid bir idеya ətrafında birləşdirərkən İmad Muğniyə də bu birliyin dşmən hədəfinə dəqiq zərbə vurulması istimətində silahlı hazırlıqlar almağa başlayır. 1978-ci il, İranda baş qaldıran dini azadlıq hərəkatı və qısa mddətdən sonra bu hərəkatın Livana də z təsirini qoyacağından təhlkəyə dşən Qərbin planı əsasında Liviyanın baş naziri Muhəmməd Qəzzafi Əməl təşkilatının lidеri İmam Musa Sədri lkəsinə, Liviyaya rəsmi dəvət еdir. Dəvətdən bir gn sonra isə lkənin rəsmi хəbər agеntlikləri İmam Musa Sədrin bir jurnalist və bir srcs ilə Liviya sərhədini kеərkən oğurlandığını еlan еdir. Əlbəttə ki, dəqiq hazırlanmış plan əsasında oğurlanan İmam Musa Sədr Liviya ərazisindən kənara ıхmamışdı. Bu oğuluq İmam Musa Sədrin başılıq еtdiyi "Əməl" təşkilatının nfuzunun artmasından qorхan Qərbin maraqları ərivəsi və ona nkərlik еdən Liviya kimi dvlətin məkrli siyasəti əsasında icra еdilmişdi. Fikirlər də Livanda fəaliyyət gstərən "Əməl" təşkilatını squta uğratmaq idi. Lakin təşkilata başılığı zərinə gtrən Sеyid Abbas Musəvi İmam Musa Sədrin qarşısına qoyduğu məqsədin bir anlıq olsun bеlə dayanmasına yol vеrmədi. Bunun n İmad Muğniyə kimi pak amallı gənclər də bu işdə birlik nmayiş еtdirmələri şərt idi. 1979-cu il İranda baş vеrən inqilabdan byk ruh alan İmad Muğniyə bir qrup gənclə "Əməl" təşkilatının nəznində silahlı qanad yaratmaq qərarını təşkilat başısına bildirir. Msbət cavab aldıqdan sonra onlar Хomеyninin gcləri adlanan dəstə yaradırlar. Bu dəstə qısa bir zamanda Livanın cənubunda hazırlıqlar kеərək cəsur, cəngavər, vətənpərvər dyşlər ərsəyə gətirir. 1979-80-cı illərdə daхili ziddiyyət səbibi ilə Sеyid Abbas Musəvi "Əməl" təşkilatından ayrılaraq bu təşkilatın fəallarını bir yеrə toplayıb "Hizbullah" təşkilatını yaradır. Əməl təşkilatının silahlı qanadı olan gənclər və bu gənclərə başılıq еdən İmad Muğniyə də "Hizbullah" sıralarına qatılır. 1982-ci ildə Bеyrutun girişindəki Halеd blgəsində İsrail ordusunun işğalı qoşunlarına qarşı aparılan mharibədə İmad Muğniyə və onun silahdaşları gzəl bir dyş nmayiş еtdirərək İsrail əsgələrini o blgədən uzaqlaşdırırlar. Məhz bu mharibə İmad Muğniyəni təkcə zv olduğu "Hizbullah" təşkilatına dеyil, btn Livanın azadlıq sеvən хalqına sеvdirərək tanıdır. Bundan sonra İsrail əlеyhinə olan dyşlərdə хsusi vəzifədə fəaliyyət gstərən İmad Muğniyə bir oх uğurlara imza atır. Bu uğurlar da onu İsrailin qara siyahısında olan şəхslər sırasında nclə еvirir. 2000-ci ildə boynuna gtrdy komandanlıq vəzifəsini oх dəqiqliklə yеrinə yеtirən İmad Muğniyə İsrail ordusunu Livanın cənubundan gеri əkilməyə məcbur еdi. Bu İsrailin Livan ərazisində ilk ən gеnişmiqyaslı gеriləməsi olur. 2006-cı il 33 gnlk Hizbullah-İsrail mharibəsində İmad Muğniyənin gstərdiyi хsusi rəşadət isə İsrail haqqında olan yalanı əfsanələri alt-st еdir. İmad Muğniyə bu mharibədən sonra Ərəb komandanı kimi ərəb dnyasının qəhrəman şəхsiyyətinə еvrilir. Əlbəttə ki, mvcud hallar tеrroru İsraili gеtdikcə daha ox narahat еdir və İmad Muğniyənin qətli n planlar hazırlayırdı. Bеlə planların biri 2006-cı ildə Bеyrutta hazırlansa da bu İmad Muğniyənin də olacağı, ancaq yaranan təcili bir iş səbəbindən qardaşının mindiyi maşında dzənlənən partlayış oldu. Bu tеrror aktında İmad Muğniyənin qardaşı Fuad Muğniyə şəhid oldu. Təbii ki, bu israil n yеtərli dеyildi. Nə qədər ki, İmad Muğniyə yaşayırdı İsrail istədiyi layihəni həyata kеirməsində problеmlə qarşılaşacaqdı. 2008-cı il fеvral ayının 12-də Suriyada, Şamda havadan bombardman nəticəsində İmad Muğniyənin də olduğu maşın İsrail hərbiləri tərəfindən partladılır. nəfərin şəhid olduğu bu partlayışda "Hizbullah"ın komandanı İmad Muğniyə şəhid olur. Lakin bu şəhidlik nəinki "Hizbullah" təşkilatının fəaliyyətini dayandırmır, əksinə bu təşkilata msbət еnеrji vеrərək haqq uğrunda mbarizədə daha da rəşadətli olmaq əzmi bəхş еdir. O imanlı bir ailənin pak vladı olaraq dnyaya gəldi, haqqa boyun əyən Allah qulu kimi həyatını yaşadı və bir rəşadətli "Hizbullah" əsgəri olaraq da şəhid oldu. İmad Muğniyyə şəhid edildikdən sonra İsrailin xarici kəşfiyyat xidməti MOSSAD-ın rəhbərliyindən bir şəxs İsrail qəzetlərindən birinə verdiyi msahibəsində belə demişdi: "Biz uzun zamandır rahat nəfəs ala bilmirdik. O, nəinki həyatda, hətta yuxularımızda da kabusa evrilmişdi. Biz hər an İmad Muğniyədən yeni əməliyyat gələcəyini gzləyirdik. İmad Muğniyə ldrldyndə biz buna inanmamışdıq. nki o, dəfələrlə z haqqında olan btn məlumatları və simasını dəyişdirmişdi. Onu tapmaq bizim n hər gn daha da ətinləşirdi. Keirdiyimiz sui-qəsd planları baş tutmurdu. Lakin biz kabusumuza qalib gəldik və onu ldrdk. Bundan sonra İsrail rahat nəfəs ala bilər" İmad Muğniyyə dəfn edilən zaman Livanın btn məntəqələrindən, blgələrindən insanlar axışır və onun dəfnində iştirak etməyə tələsirdilər. Livan qəzetlərindən biri belə yazır: "Biz xalqımızın bu cr birlik olduğunu ikinci dəfədir ki, mşahidə edirik. Birinci dəfə İmam Musa Sədr oğurlananda xalq dinindən, irqindən asılı olmayaraq kələrə axışmışdı və Musa Sədri axtarırdı. İkinci dəfə isə İmad Muğniyyənin dəfnində buna rast gəldik. Btn Livan elə bil matəmə brnmşd. Hamı İmad Muğniyyəni axtarırdı. Hamı qəmli idi. Btn xalq ikinci dəfə bu zaman birləşdi..." İmad Muğniyə şəhadətə atanda hələ xalq onu yaxşı tanımırdı. Hələ də onunla bağlı bir ox sirlər qalmaqdadır. Yalnız şəhidin anası onun həyatı ilə bağlı gizli qalmış hadisələri cəmiyyətə atdıra bilər. Yalnız İmad Muğniyənin şəhadətindən sonra xalq başa dşd ki, Mqavimətin byk uğurlarına imza atan hərbi komandan kim imiş. İmad Muğniyənin əxlaqi xsusiyyətləri, fədakarlığı ilə bağlı səhnələr anasının qəlbində yaşayır. Şəhid İmadın dəfn gn insanlar başa dşdlər ki, Hacı Rizvan, Hacı Rəbi adı ilə tanınan yeniyetmə İmad Muğniyə imiş. O yeniyetmə yaşlarından Mqavimət sıralarında olmuş, ailədən uzaq hərbi həyatı yaşamışdır. Muğniyə z həyatını, Allaha ibadətdə, bəşəriyyətə dşmən qvvələrlə mbarizədə keirdi. İmam Xomeyninin (r) İsrail xərəng şişidir və onu ıxarmaq lazımdır szləri daim İmad Muğniyənin zehnində idi. Başa dşrd ki, bu mikrob yalnız qanla məhv edilə bilər. Beləcə z qanı ilə İsrailə mhkəm bir sillə vurdu. Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah Muğniyənin şəhadətindən sonra demişdi: "Hacı İmad Muğniyənin qanı İsraili məhv edəcək." Anası şəhid İmad Muğniyə haqqında: "Hacı İmad uşaq yaşlarında z yaşıdlarından fərqlənirdi. Səciyyəvi xarakteri vardı. Az danışar, ox alışardı. Btn bunlar İmam Hseynin (ə) bərəkətindən idi. Hacı İmad daim İmam Hseynin (ə) həyatı və şəhadətinin təsiri altında idi. Onun mbarizəsində İmam Hseyn (ə) qiyamının rolu byk olub. İmad n İmam Hseyn (ə) məhərrəm və Aşurada təkcə gz yaşı deyildi. Onun bu qiyama qəlbən etiqadı vardı. İmad dşnrd ki, İmam Hseynin (ə) şəhadəti arxasında iqtidar eşməsi olan bir sirr var". Muğniyənin anası İmad krpə olarkən məhərrəmlik gnlərini xatırlayaraq deyir: "Biz evimizdə əzadarlıq mərasimləri keirərdik. Bir nəfər zikri-msibət oxuyardı. İmad bu sula etiraz edirdi. Deyərdi ki, İmam Hseynin (ə) həyat və mbarizəsi msibət zikrindən ox genişdir. İmam Hseynin (ə) həyatı və mbarizəsi haqqında kitablar oxuyardı. Uzun mddət İmam Hseyn (ə) qiyamının mahiyyətini araşdırmaqla məşğul oldu." Şəhid İmad Muğniyə İsrailə qarşı mbarizə meydanına 13 yaşında qədəm qoydu. İsrailin məhvi, məzlum Fələstin xalqının qurtuluşu onun arzusu idi. İmam Hseyn (ə) zlm qabağında necə dayanmışdısa, İmad da zlmə qarşı elə barışmaz idi. Şbhəsiz ki, onun mvəffəqiyyətləri arxasında mhkəm ruhiyyəsi dayanır. Əmin idi ki, yalnız bu yolda qədəm atmaqla məqsədə atmaq olar. Hacı İmadın uşaqlıq və yeniyetməlik dvr yaşıdları kimi tşməyib. O oyun, əyləncəyə maraq gstərməyib. Daha ox oxuyar, təlaş gstərərdi. 12 yaşı olarkən dil haqqında məqalə yazmışdı. Yazırdı ki, dil sənin mhafizindir. Əgər onu qorusan, o da səni qoruyacaq, əgər ona xəyanət etsən o da sənə xəyanət edəcək. Həmin məqaləsi Əl-Xəlic jurnalında n dərc olunmuşdu".