اسلام تايمز 15 ارديبهشت 1398 ساعت 13:40 https://www.islamtimes.org/fa/article/792365/ظرفيت-هاي-تربيت-ولايي-جهادي-زمينه-ساز-برپايي-تمدن-اسلامي -------------------------------------------------- عنوان : ظرفيت‌هاي تربيت ولايي ـ جهادي؛ زمينه‌ساز برپايي تمدن اسلامي -------------------------------------------------- اسلام تایمز: تربيت ولايي ـ جهادي در جايگاه تربيتي پيشرو، پيش برنده، جهت بخش، با چشم‌اندازي روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامي و منويات بنيان‌گذار كبير آن قرار مي‌گيرد، بلكه مي‌تواند تحقق بخش اهداف و آرمان‌هاي متعالي نظام اسلامي در سطح تمدن جهاني باشد. متن : چكيده اين پژوهش به بررسي ظرفيت هاي ويژة تربيت ولايي ـ جهادي در پايه ريزي تمدن جهاني اسلام مي پردازد. سؤال اساسي اين است که تربيت ولايي ـ جهادي، از چه ظرفيت هايي در دو سطح ملي و فراملي، براي برپايي تمدن جهاني برخوردار مي باشد؟ در پاسخ به اين سؤال، به روش توصيفي ـ تحليلي، رابطة هم افزايي روحية جهادي و ولايت مداري و نقش تركيبي اين دو عامل، در ايجاد زمينة برپايي تمدن جهاني روشن خواهد شد. در اين ميان، اشاره به دستاوردهاي انقلاب اسلامي در داخل کشور، منطقه و شرق و غرب، به مثابة بخشي از ظرفيت هاي تربيت ولايي ـ جهادي كافي است تا نشان آشکاري از قابليت ها و شايستگي ها و جلوه هاي اين نوع تربيت، براي ايفاي نقش در عرصة بين الملل و تحقق تمدن جهاني به دست دهد. تربيت ولايي ـ جهادي در جايگاه تربيتي پيشرو، پيش برنده، جهت بخش، با چشم اندازي روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامي و منويات بنيان گذار كبير آن قرار مي گيرد، بلكه مي تواند تحقق بخش اهداف و آرمان هاي متعالي نظام اسلامي در سطح تمدن جهاني باشد. برای مشاهده کامل مقاله کلیک نمایید سيداحمد رهنمايي / دانشيار گروه علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره