آمار نظرات
نظر شما درباره سایت جدید چیست؟
خیلی خوب
% ۴۲.۲
خوب
% ۳۱.۱
متوسط
% ۴.۴
ضعیف
% ۲۲.۲
جمع کل: ۴۵ رأی

پیشنهاد ما