آمار نظرات
نظر شما درباره سایت جدید چیست؟
خیلی خوب
% ۴۲.۹
خوب
% ۳۲.۱
متوسط
% ۳.۶
ضعیف
% ۲۱.۴
جمع کل: ۲۸ رأی

پیشنهاد ما