آمار نظرات
نظر شما درباره سایت جدید چیست؟
خیلی خوب
% ۴۱.۲
خوب
% ۲۹.۴
متوسط
% ۲.۹
ضعیف
% ۲۶.۵
جمع کل: ۳۴ رأی

پیشنهاد ما