0
Saturday 4 April 2020 - 01:18

Şәhid Qasim Süleymaninin verdiyi xoş xәbәr!

Story Code : 854514
Şәhid Qasim Süleymaninin verdiyi xoş xәbәr!
Hәrәm müdafiәçilәrindәn biri danışır ki, İŞİD-i mәğlub edәndәn sonra general Qasim Süleymani qәrargaha gәldi. Yanında oturmuşdum, dedim: "Hacı, döyüş artıq qurtardı. İcazәnizlә dәrslәrimә başlamaq vә adi hәyatımı yaşamaq üçün qayıdım dala."
Qәhәr mәni boğurdu, dedim ki, döyüş süfrәsi yığışdırıldı, amma biz şәhidlәr karvanından dala qaldıq. Bizim üçün dua edin.
Hacı әlimi ovcuna alıb sıxdı vә dedi: "Çox tәlәsmә. Tezliklә çox ağır bir müharibә olacaq. Bütün müqәddәs müdafiә vә hәrәm şәhidlәri o savaşda sizin yanınızda olub döyüşmәyi arzu edәrlәr!"
"Әziz Süleymani" kitabı, sәhifә 194.
Hadisәni danışan: Höccәtul-İslam Muhәmmәd Mәhdi Dәyyani
Comment